پنج شنبه 30 فروردین، 1403

کدخبر: 7237 15:21 1402/06/14

قیمت آهن و میلگرد؛ سه شنبه (۱۴۰۲/۰۶/۱۴)

دسته‌بندی: بازارچه

قیمت آهن و میلگرد؛ سه شنبه (۱۴۰۲/۰۶/۱۴)

دسته‌بندی: بازارچه

قیمت آهن ,میلگرد 1402/06/14

تیر آهن

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۴,۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۵,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۸,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

میلگرد

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو میلگرد ۶.۵

 

کلاف ۴.۵ ۲۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۴,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۴,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

پروفیل

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ناودانی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ناودانی ۶.۵

 

۶ متری ۴۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۸

 

۶ متری ۴۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۰

 

۶ متری ۵۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۲

 

۶ متری ۶۴ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۴

 

۱۲ متری ۱۵۵ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۶

 

۱۲ متری ۱۷۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۸

 

۱۲ متری ۲۱۵ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۲۰

 

۱۲ متری ۲۳۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق سیاه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۳۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

تسمه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

مفتول

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

سیم آرماتور - ۳ و ۴ - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو حرارتی

 

- - ۲۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو زیگزاگ

 

- - ۲۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم فابریک

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم تسمه

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

خاموت

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو خاموت ۸ - - - ۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت ۱۰ - - - ۲۶,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - - - ۲۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - - - ۲۶,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - - - ۲۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - - - ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق گالوانیزه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

برچسب: جهان اقتصاد ، فولاد ، قیمت آهن ، فولاد مبارکه ، اخبار روز ، نبشی ، تیرآهن ، پروفیل ، ناودانی ، ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، خاموت ، مفتول ، تسمهhttps://jahaneghtesad.com/direct/7237


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |