چهارشنبه 27 تیر، 1403

کدخبر: 2623 06:18 1402/02/30

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

دسته‌بندی: اخبار ویژه ، بازارچه

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

دسته‌بندی: اخبار ویژه ، بازارچه

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

تیر آهن

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۴,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

میلگرد

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو میلگرد ۶.۵

 

کلاف ۴.۵ ۲۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۷,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۷,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

پروفیل

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ناودانی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ناودانی ۶.۵

 

۶ متری ۴۲ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۸

 

۶ متری ۴۲ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۰

 

۶ متری ۵۲ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۲

 

۶ متری ۶۴ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۴

 

۱۲ متری ۱۵۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۶

 

۱۲ متری ۱۷۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۸

 

۱۲ متری ۲۱۵ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۲۰

 

۱۲ متری ۲۳۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق سیاه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۳۴,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

تسمه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

مفتول

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

سیم آرماتور - ۳ و ۴ - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو حرارتی

 

- - ۲۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو زیگزاگ

 

- - ۲۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم فابریک

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم تسمه

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

خاموت

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو خاموت ۸ - - - ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت ۱۰ - - - ۲۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - - - ۳۰,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - - - ۲۸,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - - - ۳۰,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - - - ۲۸,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق گالوانیزه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

برچسب: جهان اقتصاد ، قیمت ، میلگرد ، اخبار روز ، نبشی ، تیرآهن ، پروفیل ، قوطی ، ناودانی ، مفتول ، تشمهhttps://jahaneghtesad.com/direct/2623


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |