جمعه 01 تیر، 1403

کدخبر: 7567 06:39 1402/06/28

قیمت آهن و میلگرد؛ سه شنبه (۱۴۰۲/۰۶/۲۸)

دسته‌بندی: بازارچه

قیمت آهن و میلگرد؛ سه شنبه (۱۴۰۲/۰۶/۲۸)

دسته‌بندی: بازارچه

قیمت آهن و میلگرد 1402/06/28

تیر آهن

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۴,۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۵,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۸,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

میلگرد

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو میلگرد ۶.۵

 

کلاف ۴.۵ ۲۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۴,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۴,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۴,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۴,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

پروفیل

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ناودانی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ناودانی ۶.۵

 

۶ متری ۴۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۸

 

۶ متری ۴۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۰

 

۶ متری ۵۲ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۲

 

۶ متری ۶۴ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۴

 

۱۲ متری ۱۵۵ ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۶

 

۱۲ متری ۱۷۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۸

 

۱۲ متری ۲۱۵ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۲۰

 

۱۲ متری ۲۳۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق سیاه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳۸,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

تسمه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

مفتول

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

سیم آرماتور - ۳ و ۴ - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو حرارتی

 

- - ۲۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو زیگزاگ

 

- - ۲۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم فابریک

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم تسمه

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

خاموت

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو خاموت ۸ - - - ۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت ۱۰ - - - ۲۶,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - - - ۲۸,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - - - ۲۶,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - - - ۲۸,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - - - ۲۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق گالوانیزه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳۹,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۰,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

 

برچسب: جهان اقتصاد ، میلگرد ، قیمت تیرآهن ، فولاد مبارکه ، اخبار روز ، ذوب آهن ، نبشی ، پروفیل ، قوطی ، ناودانی ، ورق سیاه ، خاموت ، مفتولhttps://jahaneghtesad.com/direct/7567


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |