شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 11996 15:03:52 1394-02-02
ستون راست صفحه بورس

ستون راست صفحه بورس

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ستون راست صفحه بورس

ستون راست صفحه بورس

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

سود انباشته نفت ایرانل به 3573 میلیارد ریال رسید

شرکت نفت ایرانول در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ سه هزار و 573 میلیارد و 590 میلیون ریال سود پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت نفت ایرانول با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد طی دوره یک ساله یاد شده از محل فروش خالص معادل 13 هزار و 819 میلیارد و 103 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به چهار هزار و 224 میلیارد و 122 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل سه هزار و 365 میلیارد و 335 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

نگاهی بر عملکرد شش ماهه "فاراک" در سال مالی 94

شرکت ماشین سازی اراک در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 218 میلیارد و 60 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 99 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک با انتشار صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی 94 از محل فروش و درآمد ارائه خدمات معادل یک هزار و 281 میلیارد و 124 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 350 میلیارد و 609 میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، هزینه های غیر عملیاتی و مالیات کسر و سود خالص دوره معادل 218 میلیارد و 60 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 99 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

انتشار عملکرد 6 ماهه پتروشیمی پردیس در سال 93

شرکت پتروشیمی پردیس در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ پنج هزار و 186 میلیارد و 381 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2802 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت پتروشیمی پردیس با انتشار صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد طی دوره شش ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل 9 هزار و 91 میلیارد و 515 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به پنج هزار و 472 میلیارد و 452 میلیون ریال رسید.

سود انباشته نفت ایرانل به 3573 میلیارد ریال رسید

شرکت نفت ایرانول در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ سه هزار و 573 میلیارد و 590 میلیون ریال سود پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت نفت ایرانول با انتشار صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد طی دوره یک ساله یاد شده از محل فروش خالص معادل 13 هزار و 819 میلیارد و 103 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به چهار هزار و 224 میلیارد و 122 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و معادل سه هزار و 365 میلیارد و 335 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

نگاهی بر عملکرد شش ماهه "فاراک" در سال مالی 94

شرکت ماشین سازی اراک در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 218 میلیارد و 60 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 99 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک با انتشار صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی 94 از محل فروش و درآمد ارائه خدمات معادل یک هزار و 281 میلیارد و 124 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 350 میلیارد و 609 میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، هزینه های غیر عملیاتی و مالیات کسر و سود خالص دوره معادل 218 میلیارد و 60 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 99 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

انتشار عملکرد 6 ماهه پتروشیمی پردیس در سال 93

شرکت پتروشیمی پردیس در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ پنج هزار و 186 میلیارد و 381 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2802 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت پتروشیمی پردیس با انتشار صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 اعلام کرد طی دوره شش ماهه یاد شده از محل فروش خالص معادل 9 هزار و 91 میلیارد و 515 میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به پنج هزار و 472 میلیارد و 452 میلیون ریال رسید.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |