چهارشنبه 15 آذر، 1402

کدخبر: 1947 14:04:18 1393-03-02
تداوم فعالیت سالانه شورایعالی حسابداران رسمی

تداوم فعالیت سالانه شورایعالی حسابداران رسمی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تداوم فعالیت سالانه شورایعالی حسابداران رسمی

تداوم فعالیت سالانه شورایعالی حسابداران رسمی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

        بهروز رزم آزما
طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران اعضای شورایعالی جامعه حسابداران رسمی برای مدت سه سال انتخاب وعملکرد سالانه این شورا می بایست مورد تصویب مجمع جامعه قرار گیردکه درصورت عدم تصویب و هـــــمچنین تائید آن توسط وزیر اموراقتصاد و دارایی حکم به برگزاری انتخابات صادر و مجامع نسبت به تعیین اعضای شورای جدید مبادرت خواهند نمود۰ مجمع سالانه شورا بایدتا پایان شهریور هرسال براساس آئین نامه مصوب مقام یاد شده تشکیل و برگزارگردد .
آخرین اصلاحی آئین نامه فوق در تاریـــخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ ودر خاتمه خدمت وزیرسابق اقتصاد ۵ روز قبل از تشکیل مجمع به این جامعه ابلاغ و انتخابات نیز برمبنای آن انجام پذیرفته که ایراداتی عمده به آن وارد می باشد.
مروری بر مفاد آئین نامه مزبور و اساسنامه جامعه در این رابطه به قرار ذیل می باشد:
۱- انتخابات هیات رئیسه مجمع : طبق مفاد اساســـنامه ، اعضاء هیات رئیسه و رئیس آن راانتخاب می نمایند لیکن بر مبنای آئین نامه فوق رئیس جلسه به صورت انتصابی تعریف گردیده و این مورد با اساسنامه جامعه در انطباق نمی باشد.
۲-  حد نصاب رسمیت جلسه : مجمع جامعه در نوبت اول با ۵۰% و درنوبت دوم با تنفس نوبت اول بلافاصله ۳۰ دقیقه پس ازآن  برگزار و با ۴۰% اعضای جامعه رسمیت می یابد و نوبت سوم نیز با هر تعداد حاضر در جلسه دارای رسمیت می باشــد۰ دراین خصوص اشعار میدارد هرگونه تنفس مابین جلسات در معنای تشکیل جلسه بعدی نبوده و ادامه جلسه قبلی محـــسوب می شود ، ضمن اینکه تشکیل مجمع عمومی در نوبت سوم با هر تعداد حاضر در معنای تعیین حد نصاب نمی باشــد ، لذا مفاد این آئین نامه باید مورد بازنگری قرار گیرد .
۳- تبلیغات توسط گروههای تبلیغاتی : گروههایی که می خواهــند بنفع داوطلبین تبلیغ نموده و فهرست ارائه دهند باید دارای مجوز باشند ضوابط اجرائی این مجوز طبق نظر شورایعالی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می  شود ، وفق آئین نامه موصـوف انجمن های حرفه ایی ثبت شده از قبیل انجمن حسابداران خبره ، انجمن حسابداری ایران وسازمان حسابرسی و همانند آن از اخذ این مجوز مستثنی گردیده اند و گروههای ثبت نشده در غیاب آئین نامه اجرائی فوق مبادرت به انجام تبلیغات به نفع داوطلبین عضویت در شورایعالی نموده اند. دراین خصوص اشعار می دارد نه تنها انجام تبلیغات به نفع کاندیداها در شورایعالی طبق مفاد اساســــنامه انجمن های یاد شده مجاز نمی باشد،بلکه اصلاح موارد فوق قبل از برگزاری مجامع از ضروریات واجب است .
۴- نتیجه انتخابات : نتیجه مـجامع عملکرد شورا و یا برگزاری انتخابات بلافاصله پس از شمارش آرا
توسط هیات رئیسه جلسه و هیات عالی نظارت صورتجلسه می گردد ، این درحالیســــت که رئیس
مجامع جامعه توسط اعضاء انتخاب نشــــده ( مورد بند ۱ ) و این امر سلب اختیاراز اعضاء محسوب شده و می بایست تعدیل گردد.
شایان ذکراست مجمع سالانه جامعه می بایست براساس گزارش هیات عالی نظارت در موردعملکرد شورایعالی اتخاذ تصمیم نماید، لیکن ازجهت اینکه چه مـــــــــواردی بایددراین گزارش قیدگردد وهمچنین درمورد اعمال نظارت هیات یادشــــده در طی مراحل انتخاب اعضای شورایعالی تعریفی بیان نگردیده است .
لذا باعنایت و توجه به جمیع جهات پیشگفته و با درنظرگرفتن اینکه مجمع ســــــــــالانه جامعه حسابداران رسمی در شهریور ماه برگزار خواهد شد اصلاح آئین نامه مربوطه قبل از تشـکیل مجمع از  ضروریات امر به حـــساب آمده و از مهمات تقویت شورایعالی پنجم یا ششم این جامعه درایفای وظایف آنان تلقی می گردد.
قابل توجه است اصلاحات فوق با پیشنهاد شــــورایعالی و تصویب آن توسط وزیرامور اقتصاد ویا به موجب ابلاغ مقام یادشده امکانپذیرو لازم الاجرا می باشد.برگرفته شده از تبصره ۲ مواد ۵ و۶ اساسنامه و مواد۲ ، ۳ ،۱۵ و تبصره ماده
                      12 آئین نامه برگزاری مجامع حسابداران رسمی                
                                حسابدار رسمی
        • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |