دوشنبه 31 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 1789 19:04 1402/01/30

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

دسته‌بندی: اخبار ویژه ، بازارچه

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

دسته‌بندی: اخبار ویژه ، بازارچه

قیمت آهن ,میلگرد 1402/01/30

تیر آهن

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۷,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

میلگرد

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو میلگرد ۶.۵

 

کلاف ۴.۵ ۲۷,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲۶,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲۵,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲۶,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

پروفیل

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ ایرانی - ۷ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ناودانی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ناودانی ۶.۵

 

۶ متری ۴۲ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۸

 

۶ متری ۴۲ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۰

 

۶ متری ۵۲ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۲

 

۶ متری ۶۴ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۴

 

۱۲ متری ۱۵۵ ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۶

 

۱۲ متری ۱۷۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۱۸

 

۱۲ متری ۲۱۵ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ناودانی ۲۰

 

۱۲ متری ۲۳۰ --- (۰.۰۰%)۰

 

نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق سیاه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۲۰ ۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۲۹۰ ۳۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۳۶۰ ۳۵,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۴۳۵ ۳۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۵۸۰ ۳۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۷۲۰ ۳۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۸۶۵ ۳۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱/۵*۶ ۱۰۸۰ ۳۴,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱/۵*۶ ۱۴۴۵ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱/۵*۶ ۱۸۰۵ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱/۵*۶ ۲۱۶۵ ۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

تسمه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۰ ایرانی ۱۲ متری ۲ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۲۵ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۳۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۴۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو تسمه ۵*۵۰ ایرانی ۱۲ متری - --- (۰.۰۰%)۰

 

مفتول

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

سیم آرماتور - ۳ و ۴ - ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو حرارتی

 

- - ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو زیگزاگ

 

- - ۲۷,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم فابریک

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو سیم تسمه

 

۱.۵ و ۲.۵ - ۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

خاموت

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو خاموت ۸ - - - ۲۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت ۱۰ - - - ۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۸ - - - ۲۷,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ - - - ۲۶,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ - - - ۲۷,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ - - - ۲۶,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

ورق گالوانیزه

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ --- (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵/۷ ۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۵۵,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

 

برچسب: جهان اقتصاد ، میلگرد ، اخبار روز ، نبشی ، تیرآهن ، پروفیل ، قوطی ، ناودانی ، ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، خاموت ، مفتول ، تسمهhttps://jahaneghtesad.com/direct/1789


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |