چهارشنبه 12 بهمن، 1401

کدخبر: 10355 17:34:06 1393-11-27
انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده است‏

انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده است‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده است‏

انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده است‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه امورزيربنايي: معاون امور زراعي وزارت جهاد کشاورزي گفت: با وجود بحران منابع آبي درکشور، انتقال آب از خزر به

درياچه اروميه راهکار مناسبي نيست و بايد وزارت نيرو از ادامه روند سد سازي ها خودداري کند.‏
عباس کشاورز درهمايش بحران مديريت منابع آب زيرزميني افزود: بررسي ها نشان مي دهد در دنيا انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده و رايج نيست و تنها از اين راه مي توان براي مصرف شرب در شرايط خاص استفاده کرد.‏
وي ادامه داد: اين درحاليست که هم اکنون در دولت يازدهم نيز اين طرح توسط وزرات نيرو مطرح و روي ميز رئيس جمهوري قرار گرفته است و تاکنون از سوي مسئولان وزارت نيرو هيچ مخالفتي با اين موضوع صورت نگرفته است.‏
معاون مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران سپس اظهارداشت: اگر در حوزه اروميه حداکثر 800 ميليون دلار توليدات کشاورزي داشته باشيم براي منابع پايدار کشور به صرفه نيست چراکه منابع آبي 5.5 ميليون انسان به خطر مي افتد.‏
وي از وزارت نيرو خواست تا پروژه هاي سد سازي کشور را متوقف سازد و سپس درباره سد گتوند اظهار داشت: امنيتي بودن سد گتوند در سال 91 مطرح شد و هنوز هم اين سد شرايط امنيتي دارد متاسفانه در دولت يازدهم نيز توجهي به اين موضوع نشده است و اين سد فاجعه اي براي امروز و نسل هاي آينده خواهد بود.‏
وي درباره سرانه مصرف آب هر ايراني گفت: براساس واقعيت ها، سرانه مصرف آب به ازاي هر نفر 1000 مترمکعب است و اين شرايط بحراني را نشان مي دهد.‏
کشاورز تاکيد کرد: به هيچ عنوان سرانه آب به ازاي هر نفر 1500 مترمکعب نيست، سرانه آب ما در برخي سالها حدود 1200 مترمکعب و در برخي مناطق کمتر از 400 تا 500 مترمکعب است.‏
وي با بيان اينکه تمرکز فعلي ما روي حفظ منابع آب زيرزميني است افزود: در نيمه اول دهه 70 اتفاق عجيبي در منابع آبي کشور رخ داد به طوري که ميزان روان آب ها که هميشه بيش از ميزان بارندگي ها بود، از سال 74 به بعد کاهش يافت به طوريکه در سال هاي 85 - 86 و 92 - 93 با وجود بارندگي هاي بالاتر از حد نرمال، ميزان روان آبها 45 درصد کاهش يافت.وي معتقد است؛ مشکل منابع آبي کشور تنها متاثر از تغيير اقليم نيست بلکه نبود مديريت مصرف باعث بحران منابع آبي کشور شده است.‏
انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده است‏
گروه امورزيربنايي: معاون امور زراعي وزارت جهاد کشاورزي گفت: با وجود بحران منابع آبي درکشور، انتقال آب از خزر به درياچه اروميه راهکار مناسبي نيست و بايد وزارت نيرو از ادامه روند سد سازي ها خودداري کند.‏
عباس کشاورز درهمايش بحران مديريت منابع آب زيرزميني افزود: بررسي ها نشان مي دهد در دنيا انتقال آب بين حوزه اي منسوخ شده و رايج نيست و تنها از اين راه مي توان براي مصرف شرب در شرايط خاص استفاده کرد.‏
وي ادامه داد: اين درحاليست که هم اکنون در دولت يازدهم نيز اين طرح توسط وزرات نيرو مطرح و روي ميز رئيس جمهوري قرار گرفته است و تاکنون از سوي مسئولان وزارت نيرو هيچ مخالفتي با اين موضوع صورت نگرفته است.‏
معاون مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران سپس اظهارداشت: اگر در حوزه اروميه حداکثر 800 ميليون دلار توليدات کشاورزي داشته باشيم براي منابع پايدار کشور به صرفه نيست چراکه منابع آبي 5.5 ميليون انسان به خطر مي افتد.‏
وي از وزارت نيرو خواست تا پروژه هاي سد سازي کشور را متوقف سازد و سپس درباره سد گتوند اظهار داشت: امنيتي بودن سد گتوند در سال 91 مطرح شد و هنوز هم اين سد شرايط امنيتي دارد متاسفانه در دولت يازدهم نيز توجهي به اين موضوع نشده است و اين سد فاجعه اي براي امروز و نسل هاي آينده خواهد بود.‏
وي درباره سرانه مصرف آب هر ايراني گفت: براساس واقعيت ها، سرانه مصرف آب به ازاي هر نفر 1000 مترمکعب است و اين شرايط بحراني را نشان مي دهد.‏
کشاورز تاکيد کرد: به هيچ عنوان سرانه آب به ازاي هر نفر 1500 مترمکعب نيست، سرانه آب ما در برخي سالها حدود 1200 مترمکعب و در برخي مناطق کمتر از 400 تا 500 مترمکعب است.‏
وي با بيان اينکه تمرکز فعلي ما روي حفظ منابع آب زيرزميني است افزود: در نيمه اول دهه 70 اتفاق عجيبي در منابع آبي کشور رخ داد به طوري که ميزان روان آب ها که هميشه بيش از ميزان بارندگي ها بود، از سال 74 به بعد کاهش يافت به طوريکه در سال هاي 85 - 86 و 92 - 93 با وجود بارندگي هاي بالاتر از حد نرمال، ميزان روان آبها 45 درصد کاهش يافت.وي معتقد است؛ مشکل منابع آبي کشور تنها متاثر از تغيير اقليم نيست بلکه نبود مديريت مصرف باعث بحران منابع آبي کشور شده است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |