|آرشیو خبرها

دسترسی روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار به اینترنت

دسترسی روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار به اینترنت

۲۱ آبان ۱۳۹۹

جهرمی گفت: اپراتورها مطابق با ضوابط پروانه‌ای خود موظف هستند سه درصد از درآمدشان را برای توسعه روستایی هزینه ‌کنند که این باعث محدودیت می‌شود به همین دلیل نیاز است تا برقراری اینترنت در روستاها را بر اساس اولویت‌هایی که وجود دارد پیش ببریم.