کد خبر: 10057
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

۱۳ درصد آب کشور هدر می رود‏

۱۳ درصد آب کشور هدر می رود‏

شاخص آب بدون درآمد 24.7 درصد اعلام شد

گروه امورزيربنايي: معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با اشاره به اينکه در حال حاضر شاخص آب بدون درآمد 24.7 درصد است، گفت: با توجه به وضعيت منابع آب کشور هدف گذاري ما در بخش کاهش آب بدون درآمد بايد زير 10 درصد باشد.‏
حميدرضا تشيعي با اشاره به اينکه شاخص آب بدون درآمد شامل سه بخش هدررفت واقعي، ظاهري و مصارف مجاز بدون درآمد مي شود، افزود: هدررفت واقعي زماني است که آب وارد شبکه مي شود اما به دليل نشت فيزيکي بدون مصرف از شبکه توزيع، خطوط انتقال، مخازن و انشعاب ها خارج مي شود که اين رقم هم اکنون در کشور 13.3 درصد است.‏
وي ادامه داد: هدررفت ظاهري هم شامل آبي است که توسط مشترک مصرف مي شود اما درآمدي براي شرکت هاي آب و فاضلاب ندارد که شامل انشعاب هاي غيرمجاز، خطاي مديريت داده ها و خطاي تجهيزات اندازه گيري تحويل آب است و اين رقم 9.8 درصد است؛ مصارف مجاز بدون درآمد هم شامل مصارف داخلي شرکت ها و يا شيرهاي آتش نشاني که مجاز هستند اما درآمدي ندارند و اين رقم نيز 1.6 درصد است.‏
تشيعي با بيان اينکه شاخص آب بدون درآمد کشور 24.7 درصد است، گفت: سال 83 اين رقم 31.8 درصد بوده که با اقدام هاي انجام شده هر سال 0.8 درصد کاهش يافته اما با توجه به وضعيت منابع آب کشور هدف گذاري ما بايد زير 10 درصد باشد و اگر اقدام هاي لازم را براي کاهش اين رقم انجام ندهيم، در آينده شاهد روند افزايشي شاخص خواهيم بود.‏
معاون شرکت آبفا کشور با بيان اينکه کاهش آب بدون درآمد نيازمند انجام اقدام هاي فني گستره در سامانه هاي آبرساني است، اظهار داشت: هم اکنون حدود 40 درصد شبکه آبر ساني در شهرها فرسوده است؛ بيشتر اين شبکه ها مربوط به زمان مديريت شهرداري ها است و براي اين شبکه ها از لوله هاي نامرغوب استفاده شده که به مرور زمان عمرمفيد اين شبکه ها نيز به پايان رسيده است.‏
تشيعي با بيان اينکه در برنامه پنجم توسعه سالانه 1.7 درصد کاهش آب بدون درآمد هدف گذاري شده بود، افزود: براساس شاخص قيمت هاي سال 89 اعتبار موردنياز براي اين هدف سالي 690 ميليارد تومان بوده است.‏
وي خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم اين رقم را به روز رساني کنيم، دست کم بايد دو برابر شود؛ در صورتي که اعتبار منابع ملي ما در اين بخش در سال 91 حدود 0.4درصد اين رقم، در سال 92 حدود 2.4 درصد و در مجموع سه سال گذشته 3.2 درصد اعتبار مورد نياز در اختيار ما قرار گرفته؛ با اين حال هر سال 0.8 درصد کاهش هدررفت را محقق کرده ايم.‏
تشيعي با تاکيد بر اينکه کاهش آب بدون درآمد نيازمند تامين اعتبارهاي مورد نياز است، ادامه داد: هم اکنون حدود 3.5 ميليون مترمکعب مخزن ذخيره و تامين فشار در شهرهاي بالاي 30 هزار مشترک نياز داريم، چرا که اين مخازن نقش کليدي براي تعادل فشار شبکه دارند.‏
وي اظهارداشت: از نيمه شب به بعد که مصرف به کمترين ميزان مي رسد، اگر مخازن کافي در شهرها وجود داشته باشد، به تزريق آب به شبکه نياز نيست و از اين طريق هدررفت آب در شبکه کاهش محسوسي خواهد داشت.‏
معاون نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با بيان اينکه اگر دغدغه اصلي کشور آب است، بايد بتوانيم از هدررفت منابع آبي که توليد مي شود جلوگيري کنيم، گفت: در شهري مثل توکيو در پايان جنگ جهاني دوم هدررفت فيزيکي آب حدود 80 درصد بود، اما با تعويض شبکه و استفاده از لوله هاي توزيع باکيفيت و ضد زلزله و همچنين مديريت فشار پرت فيزيکي را به دو درصد کاهش داده اند.‏
وي ادامه داد: از سال 2000 ميلادي طبق دستورالعمل هاي سازمان جهاني آب، ايجاد سامانه هاي بالانسينگ در کشور آغاز شد و هم اکنون ايران از نظر داشتن سامانه بالانسينگ آب در منطقه پيشرو است.‏
معاون بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: براساس شاخص قيمت سال 89، براي کاهش تلفات 690 ميليارد تومان هزينه لازم است تا سالي 1.7 درصد از حجم تلفات شبکه کاسته شود.‏