کد خبر: 7108
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

قطع ارتباط باجهان آغاز ایجاد مشکلات در اقتصاد ایران بود

قطع ارتباط باجهان آغاز ایجاد مشکلات در اقتصاد ایران بود

 تا زماني که سياست بر اقتصاد حکمفرما باشد

تغيير مشهودي در حوزه اقتصاد ايران به وجود نمي آيد.‏
اسفنديار اميدبخش در همايش ملي تخصصي آثار لايحه جامع وکالت بر توسعه ملي اظهار کرد: اقتصاد ايران زماني با مشکل مواجه شد که رابطه‌اش را با اقتصاد ساير جوامع و در مفهوم کلي با اقتصاد جهاني قطع کرد.‏
اين مسئوول اظهار رد: ايران در دهه 40 تا 50 يکي از پيشرفته‌ترين کشورها در بحث اقتصاد بود و به عنوان يکي از وزنه هاي اقتصادي جهان مطرح بود.‏
اميد بخش اضافه کرد: طي دهه هاي قبل با توجه به اينکه ايران از جامعه جهاني فاصله گرفت و اين تصور ايجاد شد که ارتباط اقتصادي با ساير جوامع باعث عقب ماندگي کشور مي شود.‏
مسئول مذاکرات تجاري تعرفه‌اي ايران با اتحاديه اروپا فعاليت هاي بخش خصوصي را عامل اصلي براي حرکت چرخ اقتصاد دانست و گفت: بخش خصوصي ضامن توسعه اقتصادي ايران است ولي در حال حاضر از فعالان اين بخش حمايت چنداني نمي‌شود. در صورتيکه دولت بايد جايگاه و توان بخش خصوص را باور و تا جايي که مي تواند از فعالان اقتصادي اين بخش حمايت کند.‏
اميدبخش افزود: مفهوم توسعه به معناي مدرن و کنوني اولين بار از سوي دو کشور انگليس و آلمان مطرح شد.‏
وي خاطر نشان کرد: حرکت توسعه اي در اين دو کشور با يکديگر متفاوت بود؛ به طوري که کليد توسعه در انگليس را بازاريان و در آلمان نيز نيروهاي دولتي به دست گرفتند.‏
اميدبخش در توضيح مفهوم واقعي توسعه اضافه کرد: توسعه، تحول کمي و کيفي در شرايط زيستي انسان هاست که در جوامع مختلف اين مفهوم در سطوح مختلف قرار دارد.‏