کد خبر: 6367
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۳

رشد ‏‎۵۲‎‏ درصدی ارزش معاملات

رشد ‏‎۵۲‎‏ درصدی ارزش معاملات

از ابتداي امسال، ‏90‏ ميليارد و ‏257‏ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ‏366‏ هزار و ‏206‏ ميليارد ريال دادوستد شده است. در اين مدت، تعداد دو ميليون و ‏300‏ هزار و ‏690‏ سرمايه گذار، در هفت ميليون و ‏697‏ هزار و ‏78‏ دفعه اين تعداد سهام را خريداري کرده اند.در اين مدت ‏90‏ هزار و ‏788‏ خريدار در ‏332‏ هزار و ‏77‏ دفعه به داد و ستد پرداختند.بر اساس آمار موجود، ارزش معاملات اين هفته در قياس با مدت زمان مشابه در مهرماه (هفته منتهي به ‏9‏ مهرماه) ، ‏52‏ درصد رشد و حجم معاملات ‏10‏ درصد کاهش داشت.در اين مدت، سه ميليارد و ‏105‏ ميليون سهم به ارزش هشت هزار و ‏492‏ ميليارد ريال به صورت خرد و بلوک خريداري شده است.از ابتداي امسال، ‏90‏ ميليارد و ‏257‏ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ‏366‏ هزار و ‏206‏ ميليارد ريال دادوستد شده است. در اين مدت، تعداد دو ميليون و ‏300‏ هزار و ‏690‏ سرمايه گذار، در هفت ميليون و ‏697‏ هزار و ‏78‏ دفعه اين تعداد سهام را خريداري کرده اند. بازار سهام از ابتداي سال ‏147‏ روز کاري فعاليت داشته است.‏