کد خبر: 11899
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

تخصیص ۴۰ هزار میلیارد منابع بانکی به بخش مسکن و ساختمان

تخصیص ۴۰ هزار میلیارد منابع بانکی به بخش مسکن و ساختمان

در سال 93 صورت گرفت:

تخصیص 40 هزار میلیارد منابع بانکی به بخش مسکن و ساختمان

اگر چه در سال گذشته تسهیلات پرداختی بانکها به حوزه مسکن و ساختمان حدود 12 هزار میلیارد تومان در مقایسه با دوره قبل افزایش یافت؛ اما سهم دریافتی این بخش از کل منابع پرداختی کمترین نسبت از سال 1390 بوده است.از مجموع بالغ بر 340 هزار میلیارد تومانی که بانکها در سال 1393 به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرده‌اند حدود 40 هزار و 400 میلیارد تومان معادل 11.8 درصد کل منابع به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داشته است.این در حالی است که بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد در ادامه روند کاهش سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانکها، سال گذشته کمترین نسبت وام های دریافتی این بخش در طول چهار سال متوالی گذشته رقم خورده است.بر این اساس، بانکها در سال 1390 حدود 17 درصد از کل منابع 200 هزار میلیاردی، سال 1391 حدود 13.5 درصد منابع 195 هزار میلیاردی، سال 1392 نزدیک به 15.2 درصد منابع 236 هزار میلیاردی و سال گذشته 11.8 درصد کل 341 هزار میلیارد تومانی را به مسکن و ساختمان اختصاص داده‌اند.

با این حال با توجه به افزایش سطح کل تسهیلات پرداختی در چهار سال گذشته سهم مسکن و ساختمان با وجود کاهش نسبت سهم پرداختی، از لحاظ مبلغ رشد دارد به گونه ای که از سال 1390 تا 1393 از 34.1 به 26.4 ،28.7 و 40.4 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.اما در 12 ماهه سال 1393، حدود 21.2 درصد معادل 8500 میلیارد تومان از تسهیلات دریافتی در حوزه مسکن و ساختمان برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافت این در حالی است که بیشترین بخش هزینه منابع 40 هزار میلیاری در خرید مسکن با حدود 43 درصد و مبلغی نزدیک به 17 هزارو 300 میلیارد تومان بوده است.آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که 16 درصد یعنی 6400 میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی صرف "ایجاد" و 11.3 درصد معادل 4500 میلیارد تومان برای "تعمیر" مسکن و ساختمان هزینه شده است.