کد خبر: 11794
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
گروه : کسب و کار

ایجاد صندوق‌های جدید مسکن تعاونی

ایجاد صندوق‌های جدید مسکن تعاونی

 گروه توسعه:

وزیرکاربااعلام اینکه درطرح جایگزین مسکن مهر،بخشی ازکاربه تعاونیهاواگذارمیشود،گفت: اشتغال بزرگ دربنگاهه ایکوچک؛برای مقابله بابیکاری واشتغالزایی دنبال میشود.                                                                               به گزارش جهان اقتصاد، علی ربیعی بااعلام اینکه شعار وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درسالجاری باتعاون کارایجادمی‌کنیم تابه رفاه برسیم است ازگفتگوهای اجتماعی پیرامون تعاون سخن گفت وافزود: درحوزه مسکن،طرح جایگزین مسکن مهربه زودی رونمایی خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                            وزیرکارگفت: این طرح حمایتی که باهمکاری این وزارتخانه ووزارت مسکن درحال انجام است حاصل۸ماه کارکارشناسی دقیق باحضوراقتصاددانان،جامعه‌شناسان وزمین‌شناسان است که معضل مسکن قشرمستضعف رابرطرف خواهدکرد.   ربیعی بااشاره به اجرای موفق طرح امنیت غذایی درکشورخاطرنشان کرد: کارهایی ماننداینطرح که عقبه کارشناسی داردموفق میشودومادراین راستابایدکارهای بزرگ رابرای خود هدفگذاری کنیم وبه سمت آن جلوبرویم،حتی اگردیده نشویم.     وی بااشاره به طرح تکاپوواقدامات انجام شده درراستای ایجاداشتغال گفت: بحث اشتغال بزرگ دربنگاه‌های کوچک ومتوسط رادنبالمی‌کنیم که خوشبختانه مقام معظم رهبری هم درصحبت‌ها‌یشان به بنگاه‌های کوچک اشاره داشتند.                     

وزیرکارافزود: یکی ازبهترین راههای رفع فقرومحرومیت تعاون است. رفع فقرومحرومیت درجامعه باید درقالب تعاون هدفگذاری شود؛بنابراین به جای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بایدازمشارکت عمومی جامعه توسط تعاونی‌هابهره‌مندشد.

ربیعی ادامه داد: دربحث مسکن حمایتی بخشی رابه تعاونی‌هااختصاص خواهیم داد وازاینظرفی تقطعا استفاده می‌کنیم. علاوه براین،صندوق‌های مسکن درقالب تعاونی‌هانیزپیگیری می‌شود.