اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۹ اردیبهشت ۹۴

0
۲۵۷ بازدید

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “ونیکی”

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ از بابت واگذری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل ۱۲۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرد.شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۹ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال و با مبلغ ۵۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۱۲۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرد.همچنین این شرکت در فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۰۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال خریداری کرد.بر اساس این گزارش “ونیکی” در ابتدای فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۹ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۷ هزار و ۳ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

ارزش بازار سه هزار میلیارد ریالی “ومعین” طی یک ماه

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ به سه هزار و ۳۴ میلیارد و ۵۶۹ میلیون ریال رسید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه هزار و ۲۰۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل ۱۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال کاهش یافت و به سه هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با افزایش ۱۵۳ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال معادل سه هزار و ۳۴ میلیارد و ۵۶۹ میلیون ریال محاسبه شد.

افزایش ۲۹ میلیارد ریالی ارزش بازار “سغدیر”

ارزش بازار شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ معادل ۲۹ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال افزایش یافت. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و ۴۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و ۶۹۱ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12303