کد خبر: 12303
تاریخ انتشار: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۹ اردیبهشت ۹۴

اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۹ اردیبهشت ۹۴

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "ونیکی"

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 94 از بابت واگذری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 122 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 94 اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 59 میلیارد و 671 میلیون ریال و با مبلغ 59 میلیارد و 549 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 122 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.همچنین این شرکت در فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 209 میلیارد و 267 میلیون ریال خریداری کرد.بر اساس این گزارش "ونیکی" در ابتدای فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 9 هزار و 582 میلیارد و 586 میلیون ریال و ارزش بازار 17 هزار و 3 میلیارد و 613 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

ارزش بازار سه هزار میلیارد ریالی "ومعین" طی یک ماه

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در پایان دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 94 به سه هزار و 34 میلیارد و 569 میلیون ریال رسید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 94 اعلام کرد در ابتدای فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه هزار و 205 میلیارد و 390 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 881 میلیارد و 100 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل 18 میلیارد و 525 میلیون ریال کاهش یافت و به سه هزار و 186 میلیارد و 865 میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با افزایش 153 میلیارد و 469 میلیون ریال معادل سه هزار و 34 میلیارد و 569 میلیون ریال محاسبه شد.

افزایش 29 میلیارد ریالی ارزش بازار "سغدیر"

ارزش بازار شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 94 معادل 29 میلیارد و 784 میلیون ریال افزایش یافت. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 94 اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و 46 میلیارد و 342 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 691 میلیارد و 796 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.