کد خبر: 7040
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳
گروه : ایران

اجاره مسکن ۱۹ درصد گران شد

اجاره مسکن ۱۹ درصد گران شد

يکه تازي تورم اجاره بها بدون توجه به رکود ‏

بانک مرکزي اعلام کرد: شاخص بهاي مسکن اجاري در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور 92 معادل 19 درصد افزايش داشته است.‏
براساس جديدترين گزارش بانک مرکزي، شاخص بهاي مسکن اجاري در مناطق شهري ايران در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 154.2 رسيد که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزايش يافت.‏
متوسط شاخص بهاي مسکن اجاري در شش ماه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.8 درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به شهريور 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور 92 معادل 19 درصد افزايش داشته است
شاخص بهاي مسکن اجاري در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به سه ماهه قبل در تمامي استان هاي کشور افزايش يافت، بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان آذربايجان غربي معادل 7.8 درصد بود و استان هاي فارس و اصفهان به ترتيب با 5.9 درصد و 5.8 درصد افزايش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.‏
کمترين ميزان افزايش مربوط به استان سمنان معادل 1.8 درصد بود و استان هاي خراسان جنوبي و بوشهر هر يک با 2 درصد در رده بعدي قرار گرفتند، ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل 3.3 درصد افزايش داشت.‏
شاخص بهاي مسکن اجاري در شهرهاي بزرگ در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 153.9 رسيد که نسبت به سه ماه قبل برابر 4.2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزايش را نشان مي دهد.‏
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به شهريور 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور 92 معادل 19.3 درصد افزايش داشته است.‏
شاخص بهاي مسکن اجاري در شهرهاي متوسط در سه ماهه دوم سال جاري به عدد 152.1 رسيد و معادل 3.8 درصد بالاتر از شاخص مذکور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزايش اين شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.6 درصد بوده است.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 92 معادل 17.2 درصد افزايش را نشان ميدهد.‏
شاخص بهاي مسکن اجاري در شهرهاي کوچک در سه ماهه دوم سال 93 به عدد 163.8 رسيد که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.6 درصد افزايش يافت.شاخص مذکور در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 92 معادل 21.2 درصد افزايش يافته است.‏