کد خبر: 11798
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
گروه : کسب و کار

آمادگی ایران برای اعزام نیروی کاربه جمهوری آذربایجان

آمادگی ایران برای اعزام نیروی کاربه جمهوری آذربایجان

گروه توسعه:

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی،آمادگی کشورمان رابرای ارائه آموزش فنی وحرفه ای به مربیان فنی وحرفه ای جمهوری آذربایجان واعزام نیروی کاربه این کشور اعلام کرد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل ازروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی،علی ربیعی دردیدارباهمتای آذربایجانی خودباتشریح ساختاروخدمات وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به سازوکارنظام بیمه ای درکشورمان اشاره کرد و گفت: ۸ درصدتخت های بیمارستانی درایران متعلق به سازمان تامین اجتماعی است واین سازمان خدمات گسترده ای به کارگران ارائه میدهد.
وی باابرازخرسندی ازتوسعه روابط ایران وجمهوری اذربایجان،این سفررافصل جدیدی درهمکاری حوزه کاروتامین اجتماعی عنوان وآمادگی کشورمان رابرای ارائه آموزش فنی وحرفه ای به مربیان فنی وحرفه ای آذربایجان واعزام نیروی کارایرانی به جمهوری آذربایجان اعلام کرد.
ربیعی اضافه کرد: درحوزه توانبخشی وخدمات آموزشی برای معلولان میتوانی مهم کاریه ای گسترده ای راایجادکنیم ودرحوزه منطقه ای نیزمیتوانیم همکاریهای انسان دوستانه منطقه ای راتعریف کنیم.
سلیم مسلم اف وزیرکاروتامین اجتماعی جمهوری آذربایجان نیزدراین دیدارباتشریح ساختار وزارت کاروتامین اجتماعی این کشور،یادآورشد: پوشش تامین اجتماعی به مردم ازجمله وظایف این وزارتخانه است.
وی افزود: علاوه براین موضوع بهزیستی نیزتوسط این وزارتخانه صورت میگیردومراکزبهزیستی درسراسرآذربایجان خدمات خودرابه مردم ارائه میدهند.