|آرشیو خبرها

زنان کولبر صاحب شغل می‌شوند

زنان کولبر صاحب شغل می‌شوند

۲۹ بهمن ۱۳۹۹

زنانی که اغلب به شکل ناشناس و با چهره‌های پوشیده، گرفتار معضل کولبری هستند. با وجودی که در سال‌های اخیر از رفع معضل کولبری و ساماندهی کولبران زیاد سخن به میان آمده و وعده و وعید و طرح‌های مختلف ارائه شده، اما در عمل، اتفاق خاصی نیفتاده و راه‌کاری اصولی اندیشیده و عملیاتی نشده است.