|آرشیو خبرها

آخرین گزارش از مسکن ملی نیروهای مسلح

آخرین گزارش از مسکن ملی نیروهای مسلح

۰۵ تیر ۱۴۰۰

در خصوص مسکن ملی نیروهای مسلح تا کنون تامین زمین برای ۵۵ هزار واحد عملیاتی شده و از طرفی موضوع تعیین تکلیف اراضی در اختیار با توجه به جلسات استانی و کمیسیون فرعی با حضور نماینده‌گان طرفین در ۴۸ هزار هکتار اراضی اجرایی شده است.