|آرشیو خبرها

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

۱۴ تیر ۱۴۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۹۹  هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تشریح شد

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تشریح شد

۰۷ تیر ۱۴۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۵۹۸.۹  هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی اعلام شد

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی اعلام شد

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۳۹.۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۷۴۸.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۹۹.۶ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

لزوم پایش عملیات «بازار باز»

لزوم پایش عملیات «بازار باز»

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

در مجموع فعالیت های این بازار اقدام مثبت و رو به جلویی محسوب می گردد که لازم است با پایش بیشتر و مناسب بر دامنه فعالیت آن افزوده شود. ترغیب دولت به انتشار اوراق قرضه و عرضه آن در این بازار می تواند کمک شایانی به ثبات این فعالیت ها نماید در عین حال از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی بکاهد. استفاده مناسب از این سیاست ها، یکی از منطقی ترین روش ها برای کشورداری محسوب می گردد که امید می رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد…