|آرشیو خبرها

طبقه متوسط و جامعه بحران‌زده ایران

طبقه متوسط و جامعه بحران‌زده ایران

۲۹ آذر ۱۴۰۰

اگر چه همه دولت‌ها شعار می‌دادند که موتور توسعه بر حجم طبقه متوسط و میزان فعالیت این طبقه بستگی دارد و باید مانع از انتقال این طبقه به طبقه پایین جامعه شد اما بسیاری از تمامیت خواهان، همواره این طبقه را عامل مزاحم افکار و برنامه‌های خود می‌دانستند و حمایت‌هایشان از این طبقه هرگز فراتر از شعار نبود.