|آرشیو خبرها

توجه بیمه سلامت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت

توجه بیمه سلامت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت

۰۵ تیر ۱۴۰۱

مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توجه بیمه سلامت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت حائز اهمیت است

مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توجه بیمه سلامت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت حائز اهمیت است

مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توجه بیمه سلامت به بسته خدمتی افراد دارای معلولیت حائز اهمیت است

نسخه الکترونیک جزء مهمی از پرونده الکترونیک سلامت است

نسخه الکترونیک جزء مهمی از پرونده الکترونیک سلامت است

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اعلام این مطلب که بر اساس اسناد بالادستی و قوانین برنامه توسعه پنج ساله کشور هر ایرانی باید دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد؛ گفت: نسخه الکترونیک جزء مهمی از پرونده الکترونیک سلامت است.