کد خبر: 6675
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

‏”کچاد” ۶ ماهه همگام با پیش بینی هایش عمل کرد

‏”کچاد” ۶ ماهه همگام با پیش بینی هایش عمل کرد

شرکت معدني و صنعتي چادرملو با انتشار جديدترين پيش بيني هاي سال مالي 93 به صورت حسابرسي شده مبلغ 750 ريال اعلام کرد و طي 6 ماه معادل 51 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.

شرکت معدني و صنعتي چادرملو پيش بيني سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 93 را با سرمايه 12 هزار ميليارد ريال در بهمن و اسفند ماه 92 مبلغ 1035 ريال و در تير ماه 93 مبلغ 1041 ريال و با سرمايه 17 هزار و يکصد ميليارد ريال در مهر ماه 93 و همچنين در مهر مبلغ 750 ريال اعلام کرده است و در دوره 6 ماهه نخست سال جاري مبلغ 386 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 51 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.‏‏

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 26 تير ماه 92، سرمايه شرکت از مبلغ 6 هزار ميليارد ريال به مبلغ 12 هزار ميليارد ريال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل 100درصد افزايش يافته است و همچنين افزايش سرمايه از مبلغ 12 هزار ميليارد ريال به مبلغ 17 هزار و يکصد ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران در مجمع عمومي فوق العاده تصويب شد و دراختيار هيات مديره قرارگرفت و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس در جلسه هيئت مديره مورخ 20 مهر ماه 93 به تصويب رسيد.‏‏