کد خبر: 7186
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

‎هیچ تشکل فراگیری در حوزه صنعت مس وجود ندارد

‎هیچ تشکل فراگیری در حوزه صنعت مس وجود ندارد

گروه توليد: هيچ تشكل فراگيري در حوزه صنعت مس وجود ندارد و خلا وجود يک تشکل مردم نهاد در اين حوزه به خوبي احساس ميشود.

چراکه با وجود چنين انجمني ميتوانيم در جهت منافع ذينفعان صنعت مس و ارتقاي بهره وري در اين صنعت و صنايع پايين دستي مس حرکت کنيم.‏
احمد مرادعليزاده مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران با بيان اين مطلب، افزود: تشکيل انجمني مستقل مربوط به صنعت مس و صنايع وابسته امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است‎.‎
وي با بيان اينکه بايد بکوشيم تا از طريق ايجاد تشکلها به سمت ارتقاي بهره وري صنايع پايين دستي مس حرکت کنيم، تصريح کرد: اگرچه انجمن سيم و کابل و يا سنديکاي صنعت برق وجود دارد اما تشكلي كه بتواند با همفكري انجمن‌هاي مذكور براي صنعت مس سياست‌گذاري كند، وجود ندارد. اين در حالي است که با ايجاد چنين انجمني ميتوان در جهت دفاع از منافع ذينفعان و كمك به قانونمندي مناسب‌تر در سطح ملي حرکت کرد‎.‎
مرادعليزاده با بيان اينکه انجمن مس ميتواند از طريق تحليل آمار جهاني در بازار اين صنعت شفافيت ايجاد کند، افزود: همچنين از اين طريق ميتوان از مجامع علمي و اساتيد دانشگاه در جهت رشد اين صنعت بهره گرفت. وجود يک انجمن تخصصي در صنعت مس ميتواند قوانين را بهبود بخشد و فشارهاي دستگاههاي حاکميتي بر اين صنعت را متعادل كند‎.‎
تعدد صنايع پاييندستي با کمترين بهره وري ‏
مرادعليزاده با بيان اينکه شرکت ملي صنايع مس ايران همچنين تعهدي در راستاي کاهش هزينههاي توليد دارد، تصريح کرد: بالابردن شاخصهاي زيستمحيطي و حمايت از صنايع پاييندستي از جمله مسائلي است که تا کنون مورد غفلت واقع شده است اما در نظر داريم به جد به اين موضوعات بپردازيم‎.‎
وي افزود: 120واحد صنايع پايين دستي مس در کشور وجود دارد. توزيع جغرافيايي اين واحدها نشان ميدهد تقريبا در اكثر استان-ها يک واحد کوچک سيم، کابل و ... وجود دارد اما ارتباط تکنولوژيکي و فني ميان اين واحدها برقرار نيست تا از دانش روز استفاده کنند. اين واحدها با ظرفيتهاي پايين تنها از فاصله قيمتي ميان قيمت جهاني و قيمت داخلي که تا سال گذشته وجود داشت، استفاده ميکردند‎.‎
مرادعليزاده با بيان اينکه در سراسر اروپا حدود 20 واحد توليدکننده صنايع پاييندستي مس وجود دارد، تصريح کرد: اين در حالي است که در ايران 120 واحد صنايع پاييندستي مس وجود دارد. تمامي اين واحدها کوچک هستند و توليدات آنها مقرون به صرفه نيست و امکان رشد فني در اين واحدها ضعيف است؛ گرچه كارخانجاتي وجود دارد كه توليدات آنها در سطح دانش فني و فناوري روز دنيا است‎.‎
وي در ادامه به مقايسه صنايع پاييندستي ايران و ترکيه پرداخت و افزود: ترکيه 650 هزار تن کاتد مصرف ميکند که از اين ميزان 350 تا 400 هزار تن آن را وارد و 200 هزار تن ديگر را از محل بازيافت قراضه تامين ميکند. در اين کشور 2 کارخانه صنايع پايين دستي مس به ظرفيت 450 هزار تن وجود دارد. کارخانههاي متوسط و کوچک نيز در اين کشور وجود دارد اما اين صنايع کوچکتر به شيوه صحيحي راهبري ميشوند. در حالي که صنايع پاييندستي مس ايران عليرغم تعددي که دارند به خوبي راهبري نميشوند‎.‎