کد خبر: 9903
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

پیش بینی فیبر ایران

پیش بینی فیبر ایران

شرکت فيبر ايران در سال جاري سود هر سهم سال جاري را براي دومين مرتبه تعديل منفي داد و 216 ريال زيان را براي سال جاري پيش بيني کرد که طي 6 ماه معادل 80 درصد زيان پيش بيني شده زيان ديده است.

علت تعديل منفي رکود در بازار و عدم فروش محصولات عنوان شده است. درآمد فروش پيش بيني شده با 15 درصد کاهش نسبت به سال قبل پيش بيني شده و اين کاهش عمدتا ناشي ازکاهش 26 درصد مقدار فروش است. از طرف ديگر نرخ فيبر ورق با 16 درصد افزايش نسبت به سال قبل پيش بيني شده است .درآمد فروش تحقق يافته در اين 9 ماه 73 درصد است . با وجود کاهش 15 درصد درآمد فروش بهاي تمام شده ي محصولات 4 درصد کاهش داشته و اين کاهش نامتقارن منجر به کاهش حاشيه سود ناخالص شده و به 2 درصد رسيده است.سود ناخالص با 81 درصد کاهش پيش بيني شده است.‏