کد خبر: 6528
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوکا”‏

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوکا”‏

شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد در دوره يک ماهه منتهي به 30 مهر ماه 93 تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 397 ميليون ريال تحصيل کرد.

شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 30 مهر ماه 93 را به صورت حسابرسي نشده منتشر کرد.بر اساس اين گزارش اين شرکت در ابتداي دوره يک ماهه ياد شده تعدادي از سهام يک شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 688 ميليارد و 885 ميليون ريال و ارزش بازار دو هزار 216 ميليارد و 925 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت.ارزش بازار اين شرکت در اين دوره معادل 218 ميليارد و 419 ميليون ريال افزايش يافت و به دو هزار و 435 ميليارد و 344 ميليون ريال رسيد."وتوکا"در مهر ماه امسال تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده سه ميليارد و 217 ميليون ريال و مبلغ 12 ميليارد و 376 ميليون ريال واگذار کرد و از اين بابت معادل 9 ميليارد و 159 ميليون ريال سود کسب کرد.‏