کد خبر: 11607
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

مشارکت سرمایه گذاران در سود و زیان با اوراق مضاربه

مشارکت سرمایه گذاران در سود و زیان با اوراق مضاربه

کميته فقهي با انتشار اوراق مضاربه سرمايه گذاران را به طور کامل در سود و زيان سرمايه گذاري مشارکت داده است و به جاي سود علي الحساب را پس از تعيين سود و زيان قطعي با سرمايه گذاران تسويه مي کند.

کارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرين مصوبه کميته فقهي گفت: در مورد موضوع اوراق مضاربه در سه جلسه بحث و تبادل نظر شد در نهايت کميته فقهي دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه را با اعمال اصلاحاتي جمع بندي و به تصويب رساند. مجيد پيره، درباره دستورالعمل کارکرد اين اوراق گفت: ديدگاه کميته فقهي در خصوص سود اين اوراق، محاسبه و تسويه سود و زيان قطعي به سرمايه گذاران بود به عبارتي به جاي استفاده از فرايند و ساز و کار سود علي الحساب از سودهاي قطعي استفاده شود. اين کارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اين مطلب تأکيد کرد: تأکيد کميته فقهي در انتشار اوراق مضاربه مشارکت و همراهي سرمايه گذار با سود و زيان بود يعني اگر سودي محقق شود طبق نسبتي که از ابتدا طرفين (باني و سرمايه گذاران) اعلام کردند، آن سود پرداخت مي شود و اگر خسارت و زياني از محل آن فعاليت بازرگاني حاصل شود بعد از محاسبه سرمايه گذاران زيان هاي احتمالي را نيز بايد تقبل کنند.‏

وي درباره تفاوت اين اوراق با اوراق مرابحه گفت: در اوراق مرابحه از عقد مرابحه استفاده مي شود که نرخ سود در آن قطعي و معين است در نتيجه سرمايه گذار نرخ سود قطعي دريافت مي کند اما در مضاربه نرخ قطعي و ثابتي در کار نيست بلکه سرمايه گذار بايد تا زمان روشن شدن سود و زيان قطعي در صورت هاي مالي منتظر بماند و بعد از اينکه سود و زيان قطعي مشخص شد با آنها تسويه مي شود.‏