کد خبر: 11639
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

مزیت بیمه های کسب و کار

مزیت بیمه های کسب و کار

بيمه اعتبار تجاري يک محصول مديريت ريسک اعتباري براي کسب و کار است که در برخي موارد به‌ نام بيمه اعتباري کسب و کار هم، معروف است.

بيمه اعتبار تجاري به زودي نزد موسسه ها و شرکت هاي بزرگ به يکي از اهرم هاي تجاري تبديل مي شود. از آنجايي که خريداران بيمه اعتبار تجاري هر روز زرنگ‌تر و باهوش‌تر مي شوند و خواهان شفافيت بيشتر هستند، همکاري بين خريداران و تنظيم کنندگان بيمه هر روز نسبت به گذشته برابرتر مي شود. به گفته "روبرت ميجوت" مديرکل انجمن بيمه اعتباري بين المللي و امنيت (‏ICISA‏)، از آنجايي که بيمه گران و بيمه گذاران انتظار دارند تا گفت و گو و شفافيت بيشتري ميان آنان برقرار باشد، پيش بيني مي شود که نشست هاي بيشتري نيز بين آنان برگزار شود. بيمه اعتبار تجاري يک محصول مديريت ريسک اعتباري براي کسب و کار است که در برخي موارد به‌نامه بيمه اعتباري کسب و کار هم، معروف است. ‏