کد خبر: 5375
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

مدیر عامل انجمن صرع ایران: طب سنتی از قدیمی ترین روش ا در درمان صرع بود است

مدیر عامل انجمن صرع ایران: طب سنتی  از قدیمی ترین روش ا در درمان صرع بود است

مدیر عامل انجمن صرع ایران گفت: طب سنتی از قدیمی ترین روش ا در درمان صرع بود است و منشأ درمان ای دارویی در برخی از موارد نتیجه مطالع بر روی اثر گیاان دارویی بود است.
ب گزارش جان اقتصاد ، حمید مصطفایی مدیر عامل انجمن صرع ایران با اشار ب برگزاری یازدمین کنگر بین المللی صرع گفت: " انجمن صرع ایران ، تنا متولی بیماران صرع از جت حمایتی آموزشی و درمانی در ایران است."
وی افزود: " این انجمن از ۱۱ سال پیش برنامه ب روز کردن اطلاعات کادر درمانی درگیر با بیماری صرع را جزو برنام ای آموزشی ، تحقیقاتی و پژوشی خود قرارداد است."
وی تصریح کرد: " برای برگزاری کنگره داخلی از ابتدا سخت و دشوار بود ک بتوان کنگر ایی با کیفیت محتوایی بالا برگزار شود لذا دو دور از ۱۰ دوره کنگر را ب صورت بین المللی برگزار کردیم ."
وی در ادام گفت: " بین المللی شدن کنگر باعث شد از مجرب ترین و بترین اساتید جان  برای حضور در کنگره صرع دعوت کنیم و دفمان از برگزاری کنگره بین اللمللی یازدم گردمایی پزشکان داخلی و خارجی متخصص است تا ب آخرین را ای درمانی ک ب ببود سریعتر بیماری صرع کمک می کند، دست یابیم."
وی درباره دیگر اداف برگزاری کنگره یازدم افزود: " ارتقاء سطح علمی پزشکان ، کشف موضوعات درمانی جدید ، ایجاد انگیز برای فرام آمدن پژوش ای جدید درباره بیماری صرع و مطرح شدن کادر پزشکی غیر از پزشکان مانند پرستاران ، روانشناسان و مددکاران در زمینه بیماری صرع است ک سعی داریم در این کنگر باعث ارتقای سطح علمی این گرو شویم تا از نزدیک از دغدغ ایی ک در موقع مواج شدن با بیماران صرع دارند مطلع شویم ."
  مدیر عامل انجمن صرع ایران در پاسخ ب این سؤال ک آیا آماری از تعداد بیماران مبتلا ب صرع در ایران و جان ب ثبت رسید است یا خیر گفت: " آمار دقیقی از مبتلایان ب صرع در بسیاری از کشورای جان وجود ندارد و در کشورمان نیز ب جز دو تحقیق محلی کوچک ، آمار دقیقی از تعداد مبتلایان ب صرع وجود ندارد اما بر اساس آمار ای ثبت شد جانی شیوع بیماری صرع بین یک تا یک و نیم درصد جمعیت کل ر جامع برآورد شد است."
 این متخصص مغز و اعصاب گفت: " در ایران در مقایس با کشور ای دیگر عواملی چون سابقه  وجود جنگ ، بالا بودن تصادفات رانندگی ، آسیب ای شغلی فراوان و ازدواج ای فامیلی در گسترش آمار مبتلایان ب صرع تأثیر گذار است و در برخی از خانواد ا ک ب جای یک نفر، دو نفر ب بیماری صرع مبتلا ستند، مشکلات اقتصادی فراوانی وجود دارد."
 مصطفایی خاطر نشان کرد: " بیماری صرع درمان بسیار طولانی و گا زین ای بالا را برای بیماران ایجاد می کند و در جامعه ایرانی با خرافات زیادی مرا است ک یکی از اداف بلند مدت انجمن علمی صرع ایران را مبارز با این باور ای غلط از طریق آموزش و آگای دادن ب مردم است."
وی گفت: " طب سنتی از قدیمی ترین روش ا در درمان صرع بود است و منشأ درمان ای دارویی در برخی از موارد نتیجه مطالع بر روی اثر گیاان دارویی بود است."
وی افزود:" یازدمین کنگره بین المللی انجمن صرع ایران ب مت دانشگا علوم پزشکی تران، انجمن صرع ایران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ۸ لغایت ۱۰ بمن ما ۹۳ با حضور اساتید و سخنرانان شرکت کنند از کشورای مختلف در مرکز مایش‌ای بین المللی رازی برگزار می شود."
مصطفایی گفت: " در راستای تبادل تجربیات و ارتقای رچ بیشتر سطح دانش در زمینه صرع از پژوشگران درخواست می شود، خلاصه مقالات خود را ب دبیرخانه این کنگر ارسال نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر ب سایت http://www.epilepsycongress.ir /مراجع کنند.
وی محورای اصلی کنگر را، پاتولوژی و پاتوفیزیولوژی صرع، pitfall ای تشخیص در صرع، بررسی ای پاراکلینیک، جنب ای روانی-اجتماعی صرع، توان‌بخشی، درمان دارویی، فارماکولوژی بالینی در صرع، صرع اطفال، سایکولوژی و صرع، درمان جراحی، داروای ضد تشنج، روش ای پیشگیری از صرع، کاربردای MEG در صرع، صرع super status، صرع و تغذی، تشخیص و درمان صرع در بخش ای مراقبت ویژ و گزارش موارد آموزند و جالب عنوان کرد.
 مدیر عامل انجمن صرع ایران در پایان گفت: " یازدمین کنگره بین المللی انجمن صرع ایران برای متخصصان مغز و اعصاب، روان پزشکان، جراحان مغز و اعصاب، پزشکان عمومی و تعدادی دیگر از رشت ای پزشکی امتیاز بازآموزی خواد داشت."