کد خبر: 10764
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

مدیریت نکنیم پایداری منابع آب یک توهم خواهد بود

مدیریت نکنیم پایداری منابع آب یک توهم خواهد بود

گروه امورزيربنايي: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: بايد آب موردنياز براي توسعه کشاورزي و صنايع از طريق ارتقاي بهره وري تامين شود

نه ازطريق افزايش مصرف آب؛ چرا که منابع آب کشور تحمل بارگذاري جديد را ندارد‎.‎
رحيم ميداني با بيان آنکه طرح اجراي احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني اولويت نخست بخش آب کشور در سال آينده خواهد بود، اظهار داشت: دراين طرح، بايد جلوي هرگونه تعدي و برداشت غيرقانوني منابع آب گرفته شود؛ چرا که اگر رهاشدگي، بي انضباطي و لجام گسيختگي در مديريت آب حاکم شود، صحبت از پايداري منابع آب يک توهم است‎.‎
وي با تاکيد بر لزوم پياده سازي طرح حسابداري ملي آب در کشور، گفت: در سال هاي اخير، برداشت هاي بي حد و حصر از چاه هاي غيرمجاز و همچنين برداشت هاي اضافي چاه هاي مجاز بيشتر از مقدار مشخص شده در پروانه بهره برداري منابع آب، گرفتار بي تعادلي شده و بايد بخش آب حساب و کتاب مشخص خود را داشته باشد‎.‎
ميداني ادامه داد: نخستين کساني که از اين وضعيت نابسامان برداشت آب ضربه خواهند خورد، خود بهره برداران مجاز و کشاورزان هستند چرا که آنان در کنار اين چاه سرمايه گذاري هاي مختلفي انجام داده اند و با تجهيز زمين کشاورزي، کشت و کار خود را درست کرده اند و اگر منابع آب از بين برود، اين کشاورزان آسيب خواهند ديد‎.‎
وي درباره اهميت حفظ اين منابع براي تامين آب شرب شهرهاي کشور، گفت: امروز 60 درصد از نيازهاي آب کشور از سفره هاي زيرزميني تامين مي شود و ما وابسته به اين منابع ارزشمند هستيم. در فلات مرکزي ايران براي تامين آب شرب برخي شهرها همچون کرمان 100 درصد از منابع آب زيرزميني استفاده مي کنند و يا آب شرب شهر شيراز در فصل گرم 83 درصد از آب هاي زيرزميني تامين مي شود‎.‎
وي ادامه داد: متاسفانه خيلي از مردم متوجه وضعيت وخيم منابع آب زيرزميني نيستند و هنوز به دنبال حفر چاه و برداشت هاي بي رويه از آب زيرزميني هستند لذا ما نبايد فشار توسعه کسب وکار کشاورزي را بر سفره هاي زيرزميني بارگذاري کنيم‎.‎
ميداني درباره هدف گذاري انجام شده در اين طرح، گفت: برداشت آب از سفره هاي زيرزميني بايد 11 ميليارد مترمکعب کاهش يابد که اگر به انجام اين کار موفق شويم، افزون بر جلوگيري از روند افت منابع آب تجديدپذير، برداشت هاي اضافه از منابع استاتيک هم جبران خواهد شد‎.‎