کد خبر: 11543
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی

فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی

مدیرکل دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت

ازآزادبودن صادرات کلیه کالاهای صنعتی خبردادوگفت: ازحدودیکسال ونیم گذشته بتدریج موانع مقرراتی سرراه صادرات برداشته شده است.
سیدعباس حسینی درگفت‌وگوباایسنااظهارکرد: دربخش کشاورزی بجزتعدادمحدودی ازمحصولات،صادرات بقیه اقلام کشاورزی آزاداست وصادرات بقیه کالاهامشمول پرداخت عوارض هستند.
وی بااشاره به اینکه فعالیت‌های اقتصادی وتوسعه آن تنهابافعالیت یک سازمان ممکن نیست،تصریح کرد: فعالیت اقتصادی مانندیک پکیج عمل میکندکه شامل بخش خصوصی،دولتی وتوسعه زیرساختهای تولیدوخدمات است. درصورتیکه این سه بخش باهم همکاری نداشته باشند،توسعه صادرات امیدی واهی است وممکن نخواهدشد.
حسینی بااشاره به اینکه تولیدکنندگان بایدفراکشوری فکرکنندوبرای صادرات خارج ازکشوربرنامه ریزی کنند،گفت: تعرفه های غیرمنطقی،مسیرقاچاق راهموارمیکندومحدودفکرکردن درتجارت جایزنیست وبادیدی بین المللی برای توسعه صادرات،منافع آن متوجه کشورمی‌شود.