کد خبر: 7058
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

عرضه‌های اولیه نشانه بازگشت ثبات به بورس است

عرضه‌های اولیه نشانه بازگشت ثبات به بورس است

يک کارشناس بازار سرمايه با اشاره به اين که شرايط کنوني بورس متاثر از خبرهايي است که پيرامون مذاکرات هسته اي مطرح مي شود گفت: عرضه هاي اوليه نشانه بازگشت ثبات به بازار سرمايه است.

کريم محمدي گفت: روند نزولي چند روز گذشته بورس پس از رشد چند هزار واحدي، متاثر از خبرهايي است که پيرامون مذاکرات هسته اي مطرح مي شود.اين کارشناس بازار سرمايه افزود: در شرايط کنوني، بازار سرمايه همگام با مذاکرات هسته اي پيش مي رود که در صورت انتشار خبري خود و مثبت رشد دوباره و چشمگير شاخص بازار سهام آغاز خواهد شد.وي تصريح کرد: با توجه به اين که بانکها و خودرويي‌ها از جمله صنايع بورسي متاثر نتايج مذاکرات هستند اين گروه بيشتر از ساير گروه ها تحت تاثير و منتظر مذاکرات هستند و رسيدن به نتيجه نهايي در مذاکرات موجب رشد اين گروهها خواهد شد.‏

اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص عرضه هاي اوليه اتفاق افتاده در بورس طي روزهاي گذشته نيز گفت: هميشه همزمان با بهبود شرايط بازار سرمايه، عرضه هاي اوليه نيز به بورس بازمي گردند که نشان از بازگشت ثبات به بازار سهام دارند.وي تاکيد کرد: عرضه هاي اوليه در شرايط خوب و منطقي براي بازار مفيد هستند؛ چرا که از يک سو موجب جذب سرمايه جديد و توسعه بازار سهام مي شوند و از نگاهي ديگر موجب رشد صنعتي مي شود که عرضه اوليه در آن صورت گرفته است.‏