کد خبر: 5326
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

عراقچی:مبارزه با افراط گرایی نیاز به همکاری منطقه ای دارد

عراقچی:مبارزه با افراط گرایی نیاز به همکاری منطقه ای دارد

عباس عراقچي معاون امور حقوقي و بين الملل وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت عراق (اقدامات داعش)تاکيد کرد هر نوع ابتکار عمل واقعي براي اصلاح معضلات منطقه اي بايد از درون منطقه اغاز شود و براساس همکاري منطقه اي باشد.


 وي در سخناني در نشست شوراي امنيت درباره گروه تروريستي داعش ، ابراز اميدواري کرد اين نشست به افزايش فهم و تمرکز بر بحران واقعي و مهم در خاورميانه منتهي شود و بازتاب مهمي براي تمام جهان داشته باشد.
وي تصريح کرد: افراط گرايي که اين روزها در قالب گروه داعش و وحشي گري تکان دهنده و خشونت نفرت انگيز آنها بروز پيدا کرده، در ميان تهديدات بزرگي است که عراق و سوريه را مورد تاخت و تاز قرار داده و افق خاورميانه را تيره کرده است.

وي افزود: ما به طور کامل حرکت کليشه اي پيوست کردن نام اسلام به فعاليت هاي خشونت بار و خونين که توسط چنين گروه نفرت انگيزي انجام مي شود را رد مي کنيم. اين چيزي بيشتر از يک سازمان تروريستي نيست که از درون آشوب ايجاد شده و کمک داده شده به آن در دهه گذشته، رشد کرده است.
عراقچي گفت: درحالي که همه ما منافع يکسان در شکست خطر درحال ظهور افراط گراها با خشونت فوق العاده و گروه هاي فرقه اي داريم ، نخست و بيش از همه ما نياز داريم متوجه وضعيت و تفکري باشيم که منجر به شکل گيري آنها شده است.
معاون وزيرامور خارجه ايران گفت: دولت بهاصطلاح اسلامي (داعش) يک پديده جديد نيست. اين و گروه هاي مشابه بدنبال حمله به عراق و در طول سال هاي اشغال و بي ثباتي پس آن، گسترش يافته اند. در بحران سوريه و حمايتي که آنها از کشورهاي خاص و بخش هايي از داخل و خارج منطقه دريافت کردند، يک زمينه جديد براي رشد يافتند، يک دليل جديد دروغين ساختند و تبديل به هيولايي شد که حتي حاميان خود را تهديد مي کنند.
به گفته عراقچي، مداخله هاي نظامي و غيرنظامي ماجراجويانه در منطقه و در پي آن امواج کشتار و دشمني هاي خونين به راديکال شدن جوانان اسيب پذير کمک کرده و شرايط کاملي را براي باندهاي تبهکار افراط گرا به وجود آورد تا به نفع خود از آن سود ببرند.
وي افزود: من فکر نمي کنم کسي مخالف من باشد که امروز ، افراطي گري در خاورميانه مستحکم تر و گسترده تر از سال 2001 است.
معاون وزير امور خارجه ايران افزود: باتوجه به آنچه که گفته شد و براساس تجربيات دهه گذشته، معتقديم هر نوع ابتکارعمل واقعي براي اصلاح معضلات منطقه اي بايد از درون منطقه آغاز شود و بر اساس همکاري منطقه اي باشد. مبارزه با افراط گرايي ازاين قاعده مستثني نيست.
وي ابراز اميدواري کرد، همه کشورهاي منطقه خاورميانه تاکنون به خوبي به اين نکته پي ببرند که افراط گرايي تهديدي براي آنهاست، همانطور که براي سوريه و عراق نيز هست. کساني که تصور ديگري دارند بايد در سياست هاي يازده ساله خود تجديدنظر کرده و براي جلوگيري از افراط گرايي همچنين برقراري ثبات تلاش کنند.
عراقچي يادآور شد: ائتلاف بين المللي عليه داعش که گفته مي شود در حال شکل گيري است، بايد در مورد پيگيري راهبردي جدي تصميم بگيرد. از ديدگاه ما شکست افراطي گري مستلزم راهبردي جامع است که بايد موارد ذيل را در بر بگيرد:
اول؛ تبعيت کامل از هنجارها و اصول قوانين بين المللي و مفاد منشور سازمان ملل متحد در اجراي اقدامات نظامي عليه گروه هاي تروريستي.
دوم؛ افزايش حمايت از دولت عراق در مبارزه با داعش، کمک به استحکام وحدت ملي و ارضي در عراق همچنين ترغيب ساختار سياسي جميع الاطراف؛ اين رويکرد مستلزم ترغيب نيروهاي مرکزي و ممانعت از تغيير ساختار قوميتي و فرقه اي است.

سوم؛ ترغيب همه کشورها و بهره برداري از همه توانايي ها در منطقه براي مبارزه عليه افراطي گرايي و تروريسم با کمک جامعه بين المللي و حرکت به سوي اتخاذ سياست هاي متحدکننده مبني بر همکاري. در صورت بروز خللي در اين روند، خلايي ايجاد مي شود که افراطي گراها به سرعت از آن سوءاستفاده مي کنند.
چهارم؛ استمرار و پيوستگي مبارزه با داعش در هرجايي که اين گروه تروريستي حاضر است، عراق، سوريه، لبنان و هرجاي ديگر و هر کسي را که تهديد مي کند، ضروري است. مبارزه موفق عليه داعش مستلزم کمک و توانمندسازي مقامات مرکزي است که با اين تهديد بزرگ روبرو هستند و مبارزه مي کنند. هر راهبردي که اين مقامات را از جمله دولت سوريه (که در چند سال اخير مقابل داعش ايستادگي کرده است) تهديد کند يا تمايز قائل شدن بين اقشار مختلف يک کشور براي حمايت از آنان در برابر داعش، به شکست منجر خواهد شد.
پنجم؛ حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه از طريق ترغيب راهکار سياسي به منظور پايان دادن به جنگ مزمن در اين کشور و جبران اشتباهاتي که در گذشته روي داده است.
ششم؛ تعامل با همه کشورهاي منطقه و بازيگران بين المللي به منظور جلوگيري از دسترسي تروريست ها به منابع مالي، بکارگيري منابع انساني و ديگر ظرفيت هاي مورد استفاده براي گسترش تروريسم در سراسر منطقه و فراتر از آن. اين امر بايد اقدامات عيني به منظور پايان دادن به حمايت هاي مادي و معنوي بعضي از بخش هاي کشورهاي مشخص منطقه را در بر بگيرد. اين امر به ويژه از آنجا مهم است که به اين حقيقت توجه کنيم گروهي مانند داعش تنها با حملات هوايي ريشه کن نخواهد شد.
هفتم؛ پايان دادن به اشغال سرزمين هاي اعراب توسط رژيم اسرائيل و سلب مصونيت قضايي اش در زمينه ارتکاب جرايم جنگي عليه فلسطيني ها همانطور که اخيرا روي داد. نوع واکنش قدرت هاي غربي به آنچه تنها مي توان نسل کشي مردم غزه توسط رژيم اسرائيل ناميد بهانه خوبي براي صف آرايي به گروه هاي افراطي مانند داعش مي دهد.
هشتم؛ مبارزه با اسلام هراسي، مفهومي که مسلمانان واقعي و افراط گراهاي خشن را در يک جايگاه به شکل يکساني مورد تهاجم قرار مي دهد، به اين ترتيب به پيام افراط گراها قوام و اعتبار مي بخشد.
عراقچي خطاب به رييس اين نشست و اعضاي آن گفت: جمهوري اسلامي ايران تنها کشور منطقه است که همزمان توانايي و عزم راسخ براي کمک به دولت عراق دارد؛ همچنين تاکنون براي کمک به همه کساني که توسط داعش تهديد شده اند با آن همکاري و هماهنگي کرده است. ما از ابتدا با اين چالش مقابله کرده و بغداد، اربيل و آمرلي را از دست داعش نجات داديم، همچنين مستشاران و کمک هاي ايران ، پيش از رسيدن هر کمک ديگري آنجا مستقر شده بودند. دولت ايران به همين شکل براي کمک به دولت عراق و ديگر دولت هاي تهديدشده توسط داعش آماده است.