کد خبر: 10078
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

صادرات ۵۵ هزار تن گوشت مرغ از کشور ‏

صادرات ۵۵ هزار تن گوشت مرغ از کشور ‏

معاون توليدات دامي وزير جهاد کشاورزي گفت : ازابتداي سالجاري تاکنون بيش از 55 هزار تن گوشت مرغ از کشور صادر شده است.‏
به گزارش ايرنا ، حسن رکني  در آيين افتتاح شرکت دانه مرغ خزر در شهرک صنعي گلوگاه بر ضرورت جهت گيري صادراتي توليد گوشت مرغ در ايران تاکيد کرد و افزود : صادرات اين ميزان گوشت مرغ در حالي است که تا سال گذشته کشورمان وارد کننده گوشت مرغ بود.‏
معاون وزير جهاد کشاورزي افزايش توليد در داخل را زمينه ساز صادرات گوشت مرغ به ديگر کشورها دانست و گفت : هم اکنون آمار توليد گوشت مرغ در کشور از دو ميليون تن در سال فراتر رفته است.‏
وي با اظهار اين که تنها افزايش توليد براي افزايش صادرات و در اختيار گرفتن بازار جهاني کافي نيست ، بر ضرورت توجه به شاخص هاي مورد نياز براي صادرات از جمله توليد مستمر براي ماندگاري در بازار جهاني ، کاهش قيمت جهت رقابت و افزايش شاخص هاي کيفي و بهداشتي تاکيد کرد.‏