کد خبر: 5045
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
گروه : یادداشت

شیوه زندگی ایرانیان بیماری زا است ‏

شیوه زندگی ایرانیان بیماری زا  است ‏

سهیلا وکیلی - چندی پیش معاون وزیر بهداشت ، جناب دکترعلی اکبرسیاری سخنرانی پیرامون وضعیت زندگی ایرانیان داشت که بیش ازهمه ناظربرسلامت جسمی ایرانیان بود.‏

ایشان درهمایشی به مناسبت ۷۸ دوره اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشورعنوان کردند که "روش زندگی ایرانیان به گونه ای است که بیماری زا است ".‏
علاوه برتصدیق سخنان این مقام محترم باید اذعان داشت که وضعیت تحرک ، تغذیه ومراقبتی ما ایرانیان درمجموع به گونه ای پیش رفته که عامل بسیاری از بیماریها شده است . ‏
هرچند اگرهزینه هایی برای پیشگیری برخی بیماریها اختصاص دهیم می توانیم ازهزینه های درمان آن نیز بکاهیم. درحال حاضر نیزبیشترین  مساله ای که دربخش "اقتصاد بهداشت ودرمان" مطرح است پرداخت هزینه های درمان افراد است به عبارتی ما منتظر هستیم تا فردی بیمار شود سپس نسبت به درمان وپرداخت هزینه های درمان افراد اقدام کنیم.درحالی که میتوانستیم توجه بیشتری نسبت به هزینه های پیشگیری از بیماری ها  داشته باشیم. هزینه هایی که بیشترخانواده ، وحتی دولت را متوجه خود کرده است چه بسا خانواده ای تا بیمار نداشته باشد ویا بیمار نشود به فکرهزینه درمان نخواهد بود درحالی که اگر برای پیشگیری از بیماری هزینه می شد نیازی به درمان وهزینه های درمان نبود.‏
همین مهم به شکل تدریجی متوجه دولت ودولتها نیزشد. زمانی دولت موظف به هزینه هایی به جهت پیشگیری ازبیمایها بودلاکن درادامه به دلیل برخی محدودیت های بودجه ای به ناچار به سمت        صرفه جویی درهزینه ها وصرفا تامین هزینه های درمان رفت. ‏
اکنون نیزهمین مهم گریبانگیر موسسات بیمه ای است. موسساتی که موظف هستند بسته به تعهداتشان نسبت به پرداخت هزینه های درمان افراد اقدامات لازم را انجام دهند درحالی که میتوانند بخشی ازاین هزینه ها را برای پیشگیری از بیماری در نظر بگیرند ودر مقابل ازهزینه های درمان افراد بکاهند.‏
این مهم ومواردی ازاین قبیل درحالی درجامعه مطرح می شود که پیشتر شعار" پیشگیری بهتر از درمان است " ازسوی مسئولین ارائه می شد. حال که مدتی است این بحث مورد غفلت واقع شده طرح  این موضوع ازجانب معاون وزیر بهداشت میتواند شروع خوبی باشدکه سهم توجه به پیشگیری ازبیماریها به طرزچشمگیری نسبت به گذشته افزایش یابد هرچند که رویکرد فوق  تنها رویکرد دولتی نیست بلکه تمام مجموعه ها ازجمله کلیه موسسات بیمه گر،سازمان تامین اجتماعی و یا بیمه خدمات درمانی و... را نیزمیتواند سهیم کند وازآنجا که جملگی سازمان ها ذینفعان این موضوع هستند،می توانند به نفع خودشان هزینه کنند.‏
طرح این موضوع ازجانب معاون وزیر بهداشت میتواند نوید خوبی باشد تا زین پس به فکر هزینه هایی برای پیشگیری ازبیماری ها باشیم تا این که منتظربمانیم تا فردی بیمار شود سپس برای درمان آن هزینه کنیم . ‏