کد خبر: 11538
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

شرکت‌های کشتیرانی مشمول تحریم‌های جدیداتحادیه اروپانمی‌شوند

شرکت‌های کشتیرانی مشمول تحریم‌های جدیداتحادیه اروپانمی‌شوند

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

بابیان اینکه درشرایطی که توافق هسته‌ای درحال انجام است اقدام اروپایی‌ها برای تحریم دوباره کشتیرانی جای بحث دارد،گفت:‌ آمادگی راه‌اندازی خطوط کشتیرانی به اروپا رادرصورت توافق هسته‌ای داریم.
به گزارش اتاق پرس، محمدحسین داجمراظهارکرد:  مدتی پیش این صحبت بودکه دوباره شرکت کشتیرانی رادرلیست تحریم قراردهند،دادگاه اتحادیه اروپابه دلیل عدم وجودمستندات منطقی مبنی بردخالت کشتیرانی درمباحث هسته‌ای،شرکت کشتیرانی راازلیست تحریم خارج کرده بود.
وی بایادآوری این‌که مدت تجدیدنظراین رای طی شدواقدامی دراین زمینه صورت نگرفت،تصریح کرد: این شرکت‌هاقاعدتا مشمول تحریم نیستندواتحادیه اروپامی‌خواست یک مصوبه جدیدی برای تحریم کشتیرانی تصویب کنند.