کد خبر: 10576
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳

سرمایه گذاران راه آهن معافیت ۱۰۰ میلیون تومانی می گیرند ‏

سرمایه گذاران راه آهن معافیت ۱۰۰ میلیون تومانی می گیرند ‏

معاون ناوگان راه آهن با تشریح فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی، گفت: سرمایه گذاران در حوزه ریلی، از معافیت ۱۰۰ میلیون تومانی

حق دسترسی معاف خواهند شد‎.
‎بابک احمدی با اشاره به تصویب قانون حق دسترسی آزاد به شبکه ریلی در سال ۱۳۸۴، افزود: شرکت راه آهن به منظور تسریع در شکل گیری بخش های غیردولتی ریلی، در سال های گذشته نسبت به واگذاری ناوگان ریلی خود شامل واگن های باری و مسافری به بخش غیردولتی اقدامات لازم را انجام داده است‎.
‎معاون ناوگان راه آهن از تدوین برنامه ها و اقدامات جدی به منظور جذابیت سرمایه گذاری در حوزه ریلی خبر داد و اظهار داشت: این اقدامات در قالب بسته های حمایتی مجزا و براساس منابع مختلف تدوین شده اند‎.
‎وی افزود: این اقدام تاثیر مثبتی بر حضور بخش خصوصی در صنعت ریلی داشته و موجب توسعه مطلوب منابع ناوگان ریلی شده است‎.
‎وی در ادامه دلایل بازدارنده توسعه مطلوب ناوگان طی سال های گذشته را مدنظر قرار داد و گفت: عدم تناسب نرخ بازگشت داخلی سرمایه گذاری ریلی در مقایسه با سایر بخش های سرمایه گذاری، عدم سرمایه گذاری جدی شرکت راه آهن و دولت در توسعه ناوگان با فرض حضور بخش غیردولتی در این عرصه، جذب سرمایه های بخش غیردولتی برای بازپرداخت خرید ناوگان موجود راه آهن و وجود تنوع در نوع و محیط های کسب و کار ناوگان راه آهن از جمله عوامل بازدارنده توسعه مطلوب ناوگان ریلی هستند‎.
‎به گفته وی، وجود این عوامل بازدارنده سبب شده تا شرایط اقتصادی برای حضور بخش خصوصی در برخی از حوزه ها نظیر قطارهای حومه ای، لکوموتیوهای مسافری و مانوری، سازمان قطار نجات و قطارهای پرسرعت فراهم نشود‎.
‎احمدی افزود: پیرو این مساله برنامه های راه آهن معطوف به مشارکت بخش غیردولتی در تامین و بهره برداری از واگن های باری و مسافری و لکوموتیوهای باری است‎.
‎وی با بیان اینکه راه آهن برنامه جامع و سنگینی را پیش روی خود دارد، گفت: شرکت راه آهن قصد دارد تا همراستا با اجرای تعهدات برنامه ای سال های آتی بتواند عقب افتادگی های سال های گذشته را نیز جبران کند که در این راستا پاسخ های مثبت و خوبی را از سمت دولت و مجلس دریافت کرده ایم و براساس آنها به محض آماده شدن مقدمات اجرایی هر یک، بسته حمایتی خود را طراحی و نسبت به اعلام عمومی آن اقدام می کنیم‎.