کد خبر: 11603
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

ستون راست صفحه ۵

ستون راست صفحه ۵

پيش بيني 655 ريالي سود هر سهم تايدواتر خاورميانه در سال 94‏

شرکت تايد واتر خاورميانه جديدترين پيش بيني سود هر سهم سال مالي 94 بصورت حسابرسي شده، مبلغ 655 ريال اعلام کرده است. شرکت تايد واتر خاورميانه پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 94 را در اسفند ماه 93 و در فروردين ماه 94 بصورت حسابرسي شده، مبلغ 655 ريال اعلام کرده است. اين شرکت پيش‌بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 94 را در اسفند ماه 93 و همچنين در فروردين ماه امسال بصورت حسابرسي شده، مبلغ 761 ريال اعلام کرده است. اين شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را در نخستين پيش بيني مبلغ 776 ريال و در فروردين ماه امسال مبلغ 779 ريال اعلام کرده است. اين شرکت پيش‌بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 93 را نيز مبلغ 870 ريال اعلام کرده است.‏

کسب 1669 ميليارد ريال درآمد تهران شيمي طي يک سال

شرکت تهران شيمي در دوره 12 ماهه منتهي به 30 آذر سال مالي 93 مبلغ يک هزار و 669 ميليارد و 542 ميليون ريال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت تهران شيمي صورت هاي مالي يک ساله منتهي به 30 آذر ماه 93 را صورت حسابرسي نشده منتشر کرد. اين گزارش مي افزايد اين شرکت از محل فروش خالص معادل يک هزار و 669 ميليارد و 542 ميليون ريال درآمد داشت. از درآمد اين شرکت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 251 ميليارد و 864 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينه هاي اداري، عمومي و هزينه هاي عملياتي کسر شد و معادل 199ميليارد و 670 ميليون ريال سود عملياتي بدست آمد. ‏

افزايش 4895 ميليون ريالي ارزش بازار "ختوقا" طي يک ماه

ارزش بازار گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران در دوره يک ماهه منتهي به 30 اسفند ماه 93 معادل چهار ميليارد و 895 ميليون ريال افزايش يافت. شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفندماه 93 اعلام کرد در ابتداي دوره ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 192 ميليارد و 558 ميليون ريال و ارزش بازار 501 ميليارد و 951 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده اين شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل 594 ميليون ريال کاهش يافت و به 191 ميليارد و 964 ميليون ريال رسيد در حالي که ارزش بازار آن با افزايش چهار ميليارد و 895 ميليون ريال معادل 506 ميليارد و 846 ميليون ريال محاسبه شد. اين شرکت در دوره ياد شده هيچ سهم بورسي را خريداري نکرد. ‏

اختصاص 27 ريال سود به ازاي هر سهم داروپخش

شرکت داروپخش طي دوره 6 ماهه با اختصاص 27 ريال سود به ازاي هر سهم معادل يک درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. شرکت داروپخش پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 93 را در بهمن 92 و ارديبهشت ماه 93 بصورت حسابرسي شده و در تير ماه 93 مبلغ 3019 ريال و در ديماه 93 مبلغ 2570 ريال اعلام کرده است و طي دوره 6 ماهه با اختصاص 27 ريال سود به ازاي هر سهم معادل يک درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. اين شرکت پيش بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي 93 را در ارديبهشت ماه 93 بصورت حسابرسي شده مبلغ 3540 ريال و در فروردين ماه امسال مبلغ 2801 ريال اعلام کرده است. ‏

نگاهي بر عملکرد 9 ماهه پتروشيمي مبين

شرکت پتروشيمي مبين طي دوره 9 ماهه با اختصاص 397 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 74 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. شرکت پتروشيمي مبين پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را با سرمايه 14 هزار و 252 ميليارد ريال در تاريخ 26 اسفند ماه 93 و همچنين در فروردين ماه امسال مبلغ 539 ريال اعلام کرده است و طي دوره 9 ماهه با اختصاص 397 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 74 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد. بر اساس اين گزارش سود سهام پيشنهادي هيات مديره به مجمع عمومي عادي سال مالي 93 مبلغ 398 ريال به ازاي هر سهم است. گفتني است با توجه به عملکرد واقعي 6 ماهه موارد ذيل حائز اهميت است. ‏

انتشار پرتفوي ديماه 93 "پترول"‏

شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان در دوره يک ماهه منتهي به 30 ديماه ماه 93 سهام هيچ شرکت بورسي را خريد و فروش نکرد. شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 29 ديماه 93 اعلام کرد در ابتداي اين دوره تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 7 هزار 604 ميليارد و 767 ميليون ريال و با مبلغ 8 هزار 334 ميليارد و 60 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. بهاي تمام شده اين شرکت در اسفند ماه سال گذشته بدون تغيير ماند در حالي که ارزش بازار آن با کاهش 180 ميليارد و 278 ميليون ريال معادل 8 هزار و 153 ميليارد و 782 ميليون ريال محاسبه شد.‏