کد خبر: 10497
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

دعوت نامه های جدید سهام عدالت برای کارگران فصلی و ساختمانی صادر شد

دعوت نامه های جدید سهام عدالت برای کارگران فصلی و ساختمانی صادر شد

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

از صدور دعوت نامه های جدید سهام عدالت برای کارگران فصلی و ساختمانی خبر داد و گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی تاکنون دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۰۰ فرم توزیع شده است.‏
به گزارش ایرنا غلامرضا بستان منش، درباره طرح توزیع سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در راستای سند چشم انداز بیست ساله، افزود: پس از آنکه فرم های اولیه از سوی سازمان خصوصی سازی تایید شد، شرکت های تعاونی سهام عدالت کارت های سهام عدالت را میان افرادی که شرایط شان احراز شده توزیع می کنند.‏
وی در تشریح فرآیند شناسایی و توزیع سهام عدالت بین کارگران فصلی و ساختمانی، اظهار داشت: طرح توزیع سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در راستای اجرای سند چشم انداز بیست ساله، اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی اصل مذکور، فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و ماده ۱۰۰قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مصوبه هیأت وزیران با عنوان "آئین نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت"، به مرحله اجرا درآمده است.‏