کد خبر: 8482
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳

درصد بالایی ازجمعیت کشوردرفقرزندگی می کنند

درصد بالایی ازجمعیت کشوردرفقرزندگی می کنند

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی

بااشاره به برگزاری بزرگترین کنفرانس اقتصادی ایران درهفته آینده، فقررا مهمترین مشکل فعلی کشورعنوان کردوگفت: محورکنفرانس اقتصادی هفته آینده باید برپایه رفع فقردرکشوراستوارباشد.
علیرضامحجوب در گفتوگو با ایرنا، بااشاره به افزایش قیمت کالاها بهخصوص کالاهای اساسی ومورد نیازمردم درنتیجه طرح هدفمندسازی یارانه ها،افزود: درصد بالایی ازجمعیت کشوردرحال حاضردرفقرزندگی می کنند وتا این معضل رفع نشود مشکلات دیگرجامعه نیزمرتفع نخواهدشد.
وی میزان پرداخت یارانه به اقشارآسیب پذیرجامعه رابسیارناچیزدانست وبابیان آنکه، نمیتوان اسم این رقم رادراین شرایط یارانه گذاشت وضع معیشتی بسیاری ازحقوق بگیران شاغل،بازنشستگان وبخصوص کارگران راغیرقابل دفاع توصیف کرد.
نماینده مردم تهران درمجلس درادامه، پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران جامعه بخصوص سرپرستان خانواررا تاهنگام ایجاد شغل مناسب برای آنها،بسیارموثرترازپرداخت یارانه به تمام اقشارجامعه ازجمله ثروتمندان ذکرکرد.