کد خبر: 11528
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
گروه : کسب و کار

حذف مالیات بر ارزش افزوده تعاونی ها در دستور کار دولت

حذف مالیات بر ارزش افزوده تعاونی ها در دستور کار دولت

معاون امورتعاون وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی گفت:

دولت به دنبال اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تعاونیها ازطریق تدوین لایحه اصلاحی قانون است.
سیدحمیدکلانتری افزود: تعاونی ها باپرداخت مالیات برارزش افزوده که مساله ای متعارف دردنیاست مخالف نیستند،بلکه خواستاراخذعادلانه آن ازتمام بخشهای اقتصادی جامعه هستند.
وی تاکید کرد: درلایحه اصلاحی دولت به دنبال کاهش بخشی ازمالیات برارزش افزوده برای تعاونیهاست تاامکان رقابت وفعالیت بهترتعاونیها فراهم شود.
کلانتری با اشاره به اینکه اخذمالیات برارزش افزوده درشرایط فعلی امکان رقابت ازتعاونیهابویژه تعاونی های مصرف راگرفته است،افزود: این قانون باعث اختلاف ۹ درصدی درآمدتعاونیهای مصرف بافروشگاههای بخش خصوصی که فرارمالیاتی دارند شده است.