کد خبر: 11135
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

“ثرود” شفاف‌سازی کرد

“ثرود” شفاف‌سازی کرد

شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود در خصوص سود ناشي از پروژه جديد شفاف سازي کرد.

علي مدرس هاشمي مديرعامل شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود، طي ارسال اطلاعيه اي به اداره نظارت برناشران فرابورس آورده است: شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود، اقدام به مشارکت در احداث پروژه تجاري و اداري نشاط واقع در منطقه 3 اصفهان کرده است، سهم اين شرکت 66 درصد از فروش پروژه است.‏
در اين اطلاعيه آمده است، برآوردهاي اوليه از بهاي تمام شده و فروش پروژه سهم اين شرکت به ترتيب حدود 65 ميليارد ريال و 90 ميليارد ريال است.‏
با توجه به زمان بندي ساخت و فروش، پروژه مزبور تأثيري بر سودآوري سال مالي 94 نخواهد داشت البته تأثير اين پروژه بر سودآوري سالهاي آتي همزمان با بودجه سالهاي آتي ارائه مي شود.‏