کد خبر: 6937
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی بزرگترین ضربه به منابع ملی کشور

تغییر کاربری اراضی کشاورزی بزرگترین ضربه به منابع ملی کشور

وزير جهادکشاورزي درباره تبعات نامطلوب تغيير کاربري اراضي کشاورزي گفت:

از آنجا که سرمايه گذاران، کشاورزان و مسئولان محلي از تغيير کاربري اراضي کشاورزي منتفع خواهند شد اجراي آن بزرگترين ضربه را به منابع ملي کشور تحميل خواهد کرد‎.‎
محمود حجتي درباره تغيير کاربري اراضي شمال کشور، افزود: اين افراد به شکل کوتاه مدت به موضوع نگاه مي کنند، اما در نهايت اين امر به ضرر کشور و آسيب به سرمايه هاي ملي است‎.‎
وي با بيان آنکه دولت به طور جدي اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: البته يکسري مشکلات قوانين و مقررات نيز داريم که بايد مورد بازنگري قرار گيرند‎.‎
وي اضافه کرد: در اين راستا با مجوز شهرداري تغيير کاربري به افراد داده نشده بلکه کار برخي از افراد به دستگاه هاي قضايي کشيده شده است‎.‎
وي با تاکيد بر اينکه اصل بر اين است که زمين هاي کشاورزي تغيير کاربري داده نشوند، گفت: اگر در حوزه طرح هادي روستا باشد امکان تغيير کاربري اراضي را با مجوز از شهرداري مي گيرند‎.‎
وي ادامه داد: شهرداري در زمينه تغيير کاربري اراضي از مراجع استعلام کرده اما با وجود اينکه پاسخ منفي شنيده اما جواز را صادر کرده که حتي در برخي موارد اين کار به دستگاه قضا نيز کشيده شده است‎.‎
وي افزود: با حضور جدي وزير کشور و دستورالعملي که صادر شده، خوشبختانه مسئله تغيير کاربري اراضي کشاورزي به شدت کاهش يافته است‎.‎
وزير جهادکشاورزي زمان کشت گندم را پائيز عنوان کرد و اظهارداشت: در سال زراعي 80 - 79 حدود 20 تا 30 درصد شاهد جهش قيمت تضميني گندم بوديم و در سال زراعي 93-92 بارش ما به مراتب از سال زراعي قبلي کمتر بود، اما باز چهار ميليون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان خريداري شد‎.‎
به گفته وي، امسال نيز 6 ميليون و 700 هزار تن گندم به شکل تضميني خريداري شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 ميليون تن بيشتر است‎.‎