کد خبر: 11612
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

تدوین استراتژی هفت‌ساله کیفی ایران خودرو

تدوین استراتژی هفت‌ساله کیفی ایران خودرو

ویژه//: تشديد تحريم هاي كشورهاي غربي در اواخر سال 91 و ابتداي سال 92 خودروسازان داخلي را درگير جنگ اقتصادي كرد و موجب كاهش 55 درصدي توليد در سطح كشور و 50 درصدي در گروه صنعتي ايران خودرو شد.

كاهش رتبه ايران در ميان خودروسازان جهاني را از جايگاه 12 به 18 حاصل شرايط جنگ اقتصادي است كه ايران خودرو توانسته‌ با تشكيل كارگروه هاي تخصصي و تلاش شبانه روزي و هم دلي سازندگان داخلي بر شرايط غلبه كرده و افت توليد را در سال 93 جبران كند

گروه صنعتي ايران خودرو به منظور افزايش كيفيت محصولات و رضايت مندي مشتريان، برنامه هفت ساله كيفيت را تدوين كرده و اجراي رويكردهاي مختلف ارتقاي كيفيت را در قالب اين استراتژي در دستور كار دارد.   

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در ابتداي مديريت خود در اين مجموعه بزرگ هدف اصلي ايران خودرو را خودروساز شدن و رسيدن به سطح كيفي خودروسازان جهاني اعلام كرد.

اين شركت براي دست يابي به اين هدف برنامه هاي متعددي را در حوزه زنجيره ارزش، توسعه محصول و دست يابي به شاخص هاي كيفيت جهاني و رقابت پذيري محصول در بلندمدت ترسيم و هدف گذاري كرده است.

ايران خودرو برنامه اي براي دوره هفت ساله تدوين كرده كه براساس آن هدف ايران خودرو توليد بدون نقص و عرضه محصولات رقابتي در بازارهاي جهاني است.

ايران خودرو رويكردهاي متعددي در حوزه كيفيت در زنجيره ارزش خود، از سازندگان تا حوزه خدمات پس از فروش در يك سال اخير را به اجرا گذاشته است. تمام برنامه ها و فعاليت ها در مسير مشتري مداري و تحقق خواسته مشتريان بوده است. تمركز بر اقدامات پيش گيرانه قبل از بروز مشكل كيفي در زنجيره ارزش، كنترل نوسانات كيفيت كه موجب نارضايتي مشتريان شده، رسيدگي به موقع به شكايات مشتريان و تعريف پروژه هاي بهبود و همچنين تدوين و اجراي استراتژي در حوزه توليد از جمله توليد بدون كسري از رويكردهاي اصلي ايران خودرو در سال 93 بوده كه در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.

تشديد تحريم هاي كشورهاي غربي در اواخر سال 91 و ابتداي سال 92 خودروسازان داخلي را درگير جنگ اقتصادي كرد و موجب كاهش 55 درصدي توليد در سطح كشور و 50 درصدي در گروه صنعتي ايران خودرو شد. كاهش رتبه ايران در ميان خودروسازان جهاني را از جايگاه 12 به 18 حاصل شرايط جنگ اقتصادي است كه ايران خودرو توانسته‌ با تشكيل كارگروه هاي تخصصي و تلاش شبانه روزي و هم دلي سازندگان داخلي بر شرايط غلبه كرده و افت توليد را در سال 93 جبران كند. درحال حاضر تيراژ توليد ايران خودرو به ميزان 70 درصد نسبت به سال گذشته افزايش و سهم اين شركت ايران خودرو در بازار داخلي به ميزان 54 درصد افزايش يافته است.

براساس گزارش هاي منتشر شده كيفيت محصولات ايران خودرو در اين مدت به صورت ميانگين به ميزان 10 درصد و به صورت نقطه اي به ميزان 14 درصد افزايش يافته است. موفقيت هاي ايران خودرو در شرايط خاص تحريم و محدوديت هاي بين المللي نهضتي بزرگ و مصداقي از اقتصاد مقاومتي به حساب مي آيد و ادامه و پايداري اين نهضت نيز بي شك نيازمند حمايت دولت، مجلس، سازندگان، شركت هاي گروه، مديران و كاركنان ايران خودرو است.‌

گزارش هاي منتشر شده از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نشان مي دهد، شاخص هاي كيفيت محصولات ايران خودرو رشد مناسبي را تجربه كرده است. براساس اين گزارش ها 13 محصول توليدي شركت ايران خودرو كه در جداول رده بندي كيفيت شركت بازرسي مورد ارزيابي قرار مي گيرند درحال حاضر در رده كيفي A و A+ قرار دارند. كليه شاخص هاي اندازه گيري شده براي محصولات ايران خودرو در 11 ماه امسال نسبت به سال گذشته به ميزان 10 درصد بهبود يافته كه اين بهبود در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته 14 درصد به ثبت رسيده است. محصول سوزوكي گراند ويتاراي ايران خودرو نيز براي اولين بار از زمان توليد موفق شده كم ترين نمره منفي يعني عدد 15 را در ارزيابي ها كسب كند.

همچنين نتايج ارزيابي هاي شركت بازرسي حكايت از رشد و بهبود در كليه شاخص هاي اندازه گيري شده اعم از كيفيت خودرو بعد از تحويل به مشتري،‌ رضايت از فرآيند خدمات فروش، تحويل به موقع خودرو به مشتري، خدمات پس از فروش و شاخص برگشتي قطعات در نيمه اول امسال نسبت به نيمه دوم سال گذشته دارد.

بديهي است با به ثمر رسيدن پروژه هاي كيفيت، گزارش نيمه دوم سال 93 شركت بازرسي بهبود بيشتري را نشان خواهد داد كه البته برنامه ها و پروژه هاي بهبود براي افزايش كيفيت در اين شاخص ها تا دست يابي به شرايط مطلوب و مورد نظر مشتري ادامه خواهد داشت.

پرواضح است كه بهبود و رشد شاخص ها تصادفي و اتفاقي نبوده بلكه حاصل تلاش هاي شبانه روزي و اجراي پروژه هاي متعدد كيفي در گروه صنعتي ايران خودرو بوده است.

از سويي ديگر، با توجه به الزام صادرات سهم قابل توجهي از محصولات توليدي شركت ايران خودرو در افق 1404، ايران خودرو به دنبال تحقق كامل اهداف كيفي است. عراق، آذربايجان، گينه، ونزوئلا، سنگال و تركمنستان مهم ترين بازارهاي خارجي هستند كه محصولات ايران خودرو به صورت نيمه منفصله و كامل صادر مي شود. برنامه صادرات ايران خودرو براي سال آينده 30 هزار دستگاه است و برخي كشورها استانداردهايي فراتر از استاندارد ايران دارند كه ايران خودرو به دنبال تامين آن ها است.

به منظور دست يابي به اهداف كيفي محصولات براي هر محصول شخصي به عنوان مدير برند تعيين شده است. اين اقدام به دليل ضرورت انجام فعاليت هاي كوتاه مدت و سريع در جهت ارزيابي و ريشه يابي و اجراي اقدامات كيفيتي لازم براي محصولات مختلف انجام گرفته است.

همچنين شركت ايران خودرو كارگروه هايي را براي بررسي و اجرايي كردن دستورالعمل هاي رييس جمهوري در خصوص كيفيت محصولت ايجاد كرده است. تعداد سازندگان زنجيره تامين ايران خودرو 600 سازنده است كه بايد به صورت همگن رشد كنند. وضعيت سازندگان ايران خودرو در ستاد عالي كيفيت مورد بررسي قرار مي گيرد و براي نوسازي فن آوري سازندگان برنامه هايي به تصويب رسيده است.

شركت ايران خودرو ضمن تاكيد بر ضرورت شبكه خدماتي گسترده براي خودروهاي وارداتي، معتقد است محصولات توليدي چه در بازار داخل و چه در بازار خارج عرضه شوند، بايد از سيستم هاي ارزيابي كيفيتي يكسان بهره ببرند. در حال حاضر ايران خودرو دو نظام ارزيابي پژو و رنو را به كار مي گيرد، اما از دوسال پيش برنامه يك پارچه سازي سيستم هاي ارزيابي داخلي، مستندسازي و انجام و تا حدودي اجرايي شده كه خاص ايران خودرو خواهد بود.

همچنين انتقال و به كارگيري دانش فني را يك موضوع مهم در همكاري با شركت هاي خارجي مورد نظر ايران خودرو است. در توليد مشترك، نهادينه سازي سيستم هاي ارزيابي و انتقال آن به سيستم هاي داخلي بسيار مهم و لازم است و بايد به صورت كامل و صددرصد اجرا شود تا كيفيت مورد نظر حاصل شود.

درحال حاضر نوسان كيفيتي در تمام زنجيره تامين ايران خودرو 10 درصد است كه براي بررسي و رفع اين مشكل نيز برنامه هاي جدي در دست اقدام است.

فراخوان رسانه اي براي محصولات 206 و رانا را از رويدادهاي مهم در سال جاري بود كه ايران خودرو آن را به اجرا گذاشت. همچنين شركت ايران خودرو طرح تكوين براي كليه پروژه ها را به اجرا گذاشته است كه بر اساس آن اهداف كيفي محصول براي رسيدن به توليد انبوه مشخص مي شود و زماني مجوز توليد انبوه صادر خواهد شد كه اهداف كيفيتي پروژه پاس شده باشد.

همچنين درحال حاضر ميزان استفاده از قطعات وارداتي در خط توليد ايران خودرو كم‌تر از هفت درصد است. تمام قطعات وارداتي معيارهاي كيفيتي خاصي را بايد تامين كند، درغير اين صورت جلوي مصرف آن گرفته مي شود.