کد خبر: 6538
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

برگشت ۵۰۰۰ میلیارد تومان سند بانکی

برگشت ۵۰۰۰ میلیارد تومان سند بانکی

ايسنا: در شهريورماه امسال از حدود 110 هزار ميليارد تومان اسناد بانکي مبادله شده از جمله چک، حدود 500 هزار برگ به ارزشي بيش از 5000 ميليارد تومان برگشت خورده است.

در شهريورماه سال جاري در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران حدود 4.3 ميليون برگ سند بانکي به مبلغ 109 هزار و 800 ميليارد تومان مبادله شد.در اين ماه شاخص تعداد اسناد مبادله شده با رشد 6.9 درصدي نسبت به مرداد به 99.4 رسيد در عين حال که بيانگر افزايش 10.3 درصدي در مقايسه با شهريورماه سال گذشته است.مبادله 109 هزار ميلياردي اسناد بانکي در حالي در ماه پاياني تابستان رقم خورده است که از لحاظ قيمتي 6.2 درصد نسبت به مرداد و 19.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.اما از 4.3 ميليون برگ سند مورد مبادله حدود 500 هزار برگ به مبلغي در حدود 5400 ميليارد تومان در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران برگشت خورده است.‏

شاخص تعداد اسناد برگشتي در شهريورماه به 94.2 رسيده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.2 درصد افزايش يافته است در عين حال که مبلغ اسناد برگشتي نيز در مقايسه با همين مدت زماني 30.5 درصد رشد دارد.بنابر آمار و ارقام اعلامي بانک مرکزي در نيمه ابتدايي سال جاري در اتاق پاياپاي تهران حدود 23.5 ميليون برگ سند به مبلغي بيش از 600 هزار ميليارد تومان مبادله شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.8 درصد افزايش دارد.اما در همين مدت زماني 2.8 ميليون برگ سند به مبلغي حدود 28 هزار و 900 ميليارد تومان برگشت خورده که بيانگر رشد 23.7 درصدي نسبت به همين دوره در سال قبل است.اين درحالي است که نسبت مبلغ اسناد برگشت خورده به مبادله شده در شهريورماه 4.8 درصد بود.‏