کد خبر: 6589
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

بانک مرکزی اعلام کرد:‏ رشد ۳۱.۴ درصدی هزینه خانوار شهری در سال گذشته

بانک مرکزی اعلام کرد:‏ رشد ۳۱.۴ درصدی هزینه خانوار شهری در سال گذشته

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که هزينه خانوار ايراني در سال گذشته 31.4 درصد نسبت به سال 91 افزايش يافته است.

بانک مرکزي نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 92 را اعلام کرد که بر اساس آن، خوراکي ها و آشاميدني ها 31.5 درصد، دخانيات 36.3 درصد، پوشاک و کفش 33.6 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها 36.4 درصد، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 23.6 درصد، بهداشت و درمان 35.1 درصد، حمل و نقل 19.2 درصد، ارتباطات 29.8 درصد، تفريح و امور فرهنگي 29.2 درصد، تحصيل 18.3 درصد، رستوران و هتل 29.1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 29.7 درصد در سال گذشته رشد داشته است. نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 92 : در سال 1392 بررسي از هزينه و درآمد خانوارهاي ساکن در مناطق شهري ايران در 79 شهر و با مراجعه به 12 هزار و 300 خانوار نمونه انجام شده است.‏

هزينه: در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود 284462 هزار ريال (ماهانه حدود 23705 هزار ريال) بود که نسبت به سال قبل 31.4 درصد افزايش داشته است.از کل اين مبلغ، 26.3 درصد (حدود 74724 هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراکي ها و آشاميدني ها است که نسبت به سال 1391 معادل 31.5 درصد افزايش داشته است.در بين اقلام گروه هزينه خوراکي ها و آشاميدني ها بيشترين سهم از کل هزينه ناخالص( معادل 6.1 درصد)متعلق به هزينه انواع گوشت بود.پس از آن به ترتيب هزينه ميوه هاي تازه با 4.4 درصد، سبزي هاي تازه با 3.2 درصد، شير و فرآوده هاي آن و تخم پرندگان با 3.1 درصد، آرد و رشته و غلات با 2.6 درصد و انواع نان و بيسکويت با 1.9 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.‏

براساس نتايج اين بررسي از کل هزينه ناخالص خانوار 0.4 درصد(حدود 1176 هزارريال)به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت که در مقايسه با سال 1391، 36.3 درصد افزايش يافت.در اين سال از کل هزينه هاي ناخالص خانوار 4.6 درصد (حدود 13149 هزار ريال) به گروه هزينه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال 91 از معادل 33.6 درصد افزايش برخوردار شده است.نتايج اين بررسي نشان مي دهد 34.1 درصد از کل هزينه ناخالص يک خانوار(حدود 97074 هزار ريال)مربوط به گروه هزينه مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها بود که اين ميزان نسبت به سال 91 حدود 36.4 درصد افزايش نشان مي دهد.در سال مورد بررسي از کل هزينه هاي ناخالص خانوار 4.2 درصد (حدود 11923 هزار ريال)به گروه هزينه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقايسه با سال 1391 معادل 23.6 درصد افزايش نشان مي دهد.‏

براساس نتايج اين بررسي از کل هزينه هاي ناخالص خانوار 5.6 درصد به گروه بهداشت و درمان، 8.5 درصد به گروه هزينه حمل و نقل، 2 درصد به گروه هزينه ارتباطات، 2.3 درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 1.8 درصد به گروه هزينه تحصيل، 2.1 درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 8.1 درصد به گروه هزينه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص يافت.يافته هاي اين بررسي نشان مي دهد که در مقايسه با سال 1391، هزينه گروه هاي بهداشت و درمان 35.1 درصد، حمل و نقل 19.2 درصد، ارتباطات 29.8 درصد، تفريح و امور فرهنگي 29.2 درصد، تحصيل 18.3 درصد، رستوران و هتل 29.1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 29.7 درصد افزايش داشته است.‏