کد خبر: 12462
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بازارهای اروپایی به دنبال وضع قوانین مالی اسلامی

بازارهای اروپایی به دنبال وضع قوانین مالی اسلامی

در میان کشورهای شرق آسیایی نیز ژاپن، چین و هنگ کنگ در حال فعالیت در این زمینه هستند و برخی قوانین مالی و حقوقی خود را با قوانین اسلامی تطبیق می دهند تا بتوانند بازارهای مالی اسلامی و سرمایه گذاران مسلمانان را پذیرا باشند.

یک نوع انقباض و انبساطی در حال وقوع است به این معنا که موجب گسترش بازارهای مالی اسلامی در فراسوی مرزهای جهان اسلام شده است.دکتر جواد گوهری، مدیر عامل انجمن جهانی گفت و گوی بین نظام های حقوقی از آکسفورد لندن طی سخنرانی خود در هفتمین دوره بازارهای سرمایه اسلامی بیان داشت: چالش هایی در جهان در خصوص بازارهای سرمایه اسلامی ایجاد شده و اروپا یکی از مناطقی است که با تعدیل در قوانین خود در حال جذب بازارهای سرمایه اسلامی و تقویت آن است .وی در این خصوص بیان داشت: اروپا با رهبری انگلستان در حال وضع قوانین جدید است تا بازارهای مالی اسلامی بتوانند در این کشور فعال تر باشند .گوهری افزود: در میان کشورهای شرق آسیایی نیز ژاپن، چین و هنگ کنگ در حال فعالیت در این زمینه هستند و برخی قوانین مالی و حقوقی خود را با قوانین اسلامی تطبیق می دهند تا بتوانند بازارهای مالی اسلامی و سرمایه گذاران مسلمانان را پذیرا باشند.