کد خبر: 11800
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

انتشار عملکرد ۹ ماهه سالمین

انتشار عملکرد ۹ ماهه سالمین

شرکت سالمین در دوره 9 ماهه با اختصاص 99 ریال سود به ازای هر سهم معادل 65 درصد از پیش بینی هایش محقق کرد.

شرکت سالمین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 300 میلیارد ریال مبلغ 187 ریال، در تیر ماه 93 مبلغ 251 ریال، در مهر ماه 93 مبلغ 170 ریال، در آذر ماه 93 بصورت حسابرسی شده مبلغ 232 ریال در دیماه 93 مبلغ 239 ریال ، در بهمن ماه 93 مبلغ 233 ریال و در فروردین ماه 94 مبلغ 152 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 99 ریال سود به ازای هر سهم معادل 65 درصد از پیش بینی هایش محقق کرد.