کد خبر: 11527
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

افزایش ۱۵ درصد ی خرید تضمینی گندم

افزایش ۱۵ درصد ی خرید تضمینی گندم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:

ازابتدای خرید تضمینی گندم تاکنون حدود هزار تن ازاینمحصول ازکشاورزان خریداری شده وبه نظرمیرسد امسال 15 درصدنسبت به سال گذشته افزایش یابد.
علی قنبری معاون وزیرجهادکشاورزی درگفت‌وگوباایسنااظهارکرد: خرید تضمینی گندم در گام نخست ازمناطق گرمسیری مانندجنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان وجنوب خوزستان آغازشده وتاکنون به حدودهزارتن رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته حدود شش میلیون و 700 هزارتن گندم ازکشاورزان ایرانی خریداری شده بود وباتوجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود امسال خریدتضمینی گندم به حدود هفت میلیون و 700 هزارتن برسد که افزایش حدود 15 درصدی رانشان می‌دهد واعتبارتعریف شده برای خرید تضمینی گندم 5000 میلیاردتومان است که باتوجه به قیمت پایه 1155 تومانی گندم برای میزان برآوردشده کافی نیست امادولت و وزارت جهادکشاورزی به دنبال افزایش آن به حدود 8000 میلیاردتومان هستندکه به خرید حدود هشت میلیون تن گندم اختصاص یابد.