کد خبر: 12115
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

اخبار کوتاه صفحه بانک و بیمه – ۷ اردیبهشت ۹۴

اخبار کوتاه صفحه بانک و بیمه – ۷ اردیبهشت ۹۴

از روز پدر تا بعثت پیامبر(ص) صورت خواهد گرفت: صدور رایگان کارت شهروندی در شعب بانک شهر

در فاصله میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر تا عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، کارت شهروندی بانک شهر به صورت رایگان برای همه افتتاح‌ کنندگان حساب صادر می‌شود.با هدف افزایش میزان استقبال و تسهیل شرایط بهره‌مندی شهروندان از مزایای کارت‌های شهروندی بانک شهر، کمپین بازاریابی صدور کارت شهروندی این بانک از میلاد حضرت علی(ع) تا مبعث حضرت رسول اکرم(ص) برای افتتاح‌کنندگان حساب به اجرا گذاشته خواهد شد‌.بر این اساس، در این طرح، ضمن صدور رایگان کارت شهروندی برای هریک از مراجعه‌کنندگان، به پاس مشارکت آنان در این طرح و پیوستن به خانواده مشتریان بانک شهر، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است‌.گفتنی است، این کارت علاوه بر دارا بودن ویژگی کارت‌های شتابی در تمامی خدمات شهری قابل استفاده خواهد بود و از این طریق، مشکل مدیریت پول خُرد در سطح کشور تا حدود زیادی بر طرف می‌شود.کیف پول اکترونیکی بانک شهر ابتدا به صورت کارت و در فاز بعد به صورت موبایل ‌بانک و پرداخت NFC خواهد بود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در دیدار هیات اقتصادی آلمان:

دروازه‌های سرمایه گذاری مطمئن اقتصادی و صنعتی در ایران باز است

مدیرعامل بانک صنعت و معدن نشستی را با جمعی از صاحبان صنایع و تجار کشور آلمان برگزار کرد.در این نشست که با حضور علی اشرف افخمی و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن با یک هیات اقتصادی متشکل از تجار و صاحبان صنایع کشور آلمان برگزار شد، طرفین به بحث و تبادل نظر در خصوص ایجاد و تحکیم روابط صنعتی و اقتصادی فی مابین پرداختند.افخمی در ابتدای این نشست، پس از معرفی بانک صنعت و معدن و تاریخچه تاسیس آن در سالهای قبل و بعد از انقلاب به ارائه گزارش جامعی از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری و اشتغال، حجم واردات و صادرات و همچنین آمار عملکرد صنایع مختلف پرداخت.وی در ادامه به جایگاه و سهم بانک صنعت و معدن در تامین مالی و اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور، منابع و اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و از چندین طرح ‌به بهره برداری رسیده بانک در حوزه‌های زیرساختی، فولاد، انرژی ، پتروشیمی ، دارویی و .....نام برد.

حمایت بانک انصار از دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان

در راستای گسترش فعالیت های مربوط به انجام مسئولیت های اجتماعی و حمایت از اقداماتی که به رشد استعدادهای کودکان، نوجوانان و جوانان می انجامد، بانک انصار از برگزاری دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان که از سوی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان برگزار می شود، حمایت مالی می کند.این جشنواره که به صورت سالانه از سال 1383آغاز شده و دهمین دوره آن در روزهای دهم ویازدهم اردیبهشت ماه 1394در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزارمی شود، با اهداف گسترش فرهنگ پژوهشگری، ایجاد زمینه های ظهور خلاقیت و توانایی های بالقوه و ارایه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان و توسعه همکاری و مبادلات علمی و فنی مراکز پژوهشی دانش آموزی با دستگاه های اجرایی شکل گرفته است.این گزارش می افزاید که جشنواره دهم شامل پروژه ها، سمینارها و مسابقاتی در علوم زیستی فنی- مهندسی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اسلامی است.  

سیستمبانکی  مجهزبهسامانهجدیدبانکداریمتمرکزشد

باراهاندازیسامانهجدیدبانکداریمتمرکزدراولینبانکایران،گامجدیدیبرایارائهسرویسهایجدیدوپیشرفتهبهجامعهبانکیکشوربرداشتهشد. باتلاشمتخصصینبخشهایمختلفاینشرکت  سامانهجدیدبانکداریمتمرکزبررویماشینهای Main Frame نصبوراهاندازیشد اینسامانهکهباناماختصاری ABIS بابهرهگیریازجدیدترینفناوریهاینرمافزاریوتمامادرپلتفرمجاوا،درمجموعهخدماتانفورماتیکتولیدشدهاست،بررویماشین System z10 نصبوپسازانجامآزمونهایمختلف،دربیشاز 100 شعبهبانکسپهموردبهرهبرداریقرارگرفتدراینفرایند،ازتمامیتوانمندیهایسختافزاریماشینهایپرقدرتz10  وتجهیزاتجانبیآنبهبهتریننحوممکناستفادهشدهاست. شایانذکراستاینمجموعه،ویژگیهایکیفیمنحصربفردیازجملهقابلیتاطمینانبالا،دردسترسبودن،امنیت،مقیاسپذیریوانعطافپذیریرادراختیارمشتریانقرارمیدهد. انتظارمیرودباانتقالسامانه ABIS بررویماشینهای Main Frame،فرآیندگسترشسیستمجدیداتوماسیونبانکسپهبههمهشعباینبانک،باسرعتبیشتریدنبالشود.

اسماعیل لـله گانی ؛

افزایش رونق اقتصادی با بسته حمایتی بانک صادرات ایران

نشست مطبوعاتی مدیرعامل بانک صادرات ایران با رسانه ها برگزار و از بسته حمایتی این بانک که با هدف افزایش رونق اقتصادی عرضه گردیده است، رونمایی شد. اسماعیل لـله گانی مدیر عامل این بانک در جمع خبرنگاران، از ارایه تسهیلات به خریداران محصولات داخلی خبر داد و افزود: با توجه به تاکید رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بانک صادرات طرح حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است. وی اظهار داشت: این طرح به منظور افزایش قدرت خرید از واحد های تولیدی و خرید کالاهای ایرانی اجرا می شود و در قالب آن واحد های تولید داخلی می توانند از بانک صادرات تسهیلات دریافت کنند.