کد خبر: 6551
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

آغاز رسمی طرح ادغام شرکت ارتباطات ثابت با مخابرات ایران ‏

آغاز رسمی طرح ادغام شرکت ارتباطات ثابت با مخابرات ایران ‏

گروه امورزیربنایی: با توجه به تصمیم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و با دستور مدیرعامل، فرآیند ادغام وظایف شرکت ارتباطات ثابت در شرکت مخابرات ایران رسما آغاز شد‎

بر همین اساس در احکام جداگانه ای از سوی مهندس کاظم ابراهیمی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آقایان محمدعلی باطنی با حفظ سمت به عنوان مسئول حوزه و نیروهای معاونت توسعه سرمایه انسانی ، کمال بیگدلی با حفظ سمت به عنوان معاونت مالی و محمدرضا حاجی محمدی با حفظ سمت سازمانی به عنوان معاونت شبکه و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت منصوب شدند‎.‎
بدین ترتیب کلیه وظایف معاونتهای نیروی انسانی ، مالی و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت به ترتیب در معاونت های توسعه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران ادغام شد و تا تصویب ساختار جدید، تمامی کارکنان، با احکام قبلی و شرح وظایف تعریف شده زیرنظر معاونین مذکور فعالیت خواهند کرد‎.‎